Wskazówki dla autorów

Wytyczne dla autorów do rocznika
„Zeszyty Wydziały Przyrodniczo-Technicznego”

 
 
Spis treści:
 

Informacje ogólne

 
Dostarczony do redakcji artykuł winien składać się z sześciu segmentów:
 1. Imię i nazwisko autora/autorów, reprezentowana instytucja (afiliacja)
 2. Tytuł artykułu w języku polskim i w języku angielskim
 3. Streszczenie (do 250 znaków) i słowa kluczowe (3-5) w języku polskim i angielskim
 4. Zasadniczy tekst artykułu
 5. Bibliografia
 6. Nota o autorze
 

Struktura artykułu

 
- wprowadzenie w problematykę artykułu
- opis, interpretacja i omówienie problemu
- wnioski
- bibliografia ułożona alfabetycznie
 

Przygotowanie tekstu – informacje podstawowe

 1. Artykuł należy przygotować w języku polskim lub angielskim.
 2. Tekst należy przygotować w edytorze MS Word.
 3. Maksymalna ilość znaków ze spacją w przygotowanym artykule to 20000 wraz z przypisami i bibliografią.
 4. Krój czcionki: Times New Roman.
 5. Wielkość czcionki:
  - tekst zasadniczy - 12 p;
  - tekst streszczenia (abstraktu), bibliografii i notki o autorze - 11 p.,
  - tekst przypisów - 10 p.
 6. Odstęp między wersami 1,5 p.
 7. Marginesy z każdej strony tekstu - standardowo 2,5 cm.
 8. Tekst wyjustowany
 9. Numeracja stron - dół, wyśrodkowana
 10. Akapit - wcięcie 0,75 cm (nie tabulatorem)
 11. Automatyczne dzielenie wyrazów
 12. Tabele i ryciny należy wykonać w znanych formatach (np. pdf, txt, doc.)
 13. Przypisy dolne, rozszerzone (zgodnie z podanym poniżej wzorem).
 14. Bibliografia na końcu tekstu (zgodnie z podanym poniżej wzorem).
 

Wskazówki edytorskie – informacje rozszerzone

 
 1. Imię i nazwisko autora/autorów: używamy CapsLK, czcionka prosta, rozmiar 12 p., justowany do lewej strony, (patrz niżej).
 2. Reprezentowana instytucja: używamy CapsLK, czcionka prosta, rozmiar 10 p., justowany do lewej strony.
 3. Tytuł artykułu w język u polskim: nie używamy CapsLK, czcionka prosta, rozmiar czcionki 14 p., zastosowanie pogrubienia (czyli piszemy boldem), wyśrodkowanie tekstu, (patrz niżej).
 4. Tytuł artykułu w języku angielskim: nie używamy CapsLK, rozmiar czcionki 12 p., nie stosujemy pogrubienia, wyśrodkowanie tekstu.
 5. Tytuły: Streszczenie (Abstract), Słowa kluczowe (Keywords), rozmiar czcionki 11 p., stosujemy pogrubienia, wyrównanie tekstu do lewej.
 6. Tekst streszczenia (abstraktu) i słowa kluczowe, rozmiar czcionki 11 p., nie stosujemy pogrubienia.
 7. W przypadku, gdy tekst jest napisany w języku obcym, tytuł artykułu, streszczenie i słowa kluczowe muszą być w języku polskim.
 8. Śródtytuły: rozmiar czcionki: 12 p., zastosowanie pogrubienia, wyrównanie tekstu do lewej, nie stosujemy numeracji.
 9. Na oznaczenie terminów obcojęzycznych (np. a priori, de facto ect.), a także tytułów książek, artykułów stosujemy kursywę.
 10. Zastosowanie cudzysłowu: „tytuły czasopism”, „pojęcia wprowadzane od innych autorów”.
 11. Cytaty/ terminy w cytatach oznaczamy za pomocą znaków wewnętrznych »treść cytowana « (wykorzystanie opcji wstawianie symbolu, nie podwójny znak >).
 12. Wtrącenia w cytowanym tekście oznaczamy nawiasami [dygresja autora].
 13. W przypadku oznaczania odsetek stosujemy termin „proc.” w zasadniczym tekście artykułu, natomiast symbol „%” – w tabelkach.
 14. W tekście głównym imiona przywoływanych pierwszy raz osób zapisujemy w całości.
 

Przypisy

 1. Przypis musi być sformułowany tak, aby czytelnik mógł bezpośrednio dotrzeć do źródła.
 2. Motta, wszystkie cytaty i odwołania opatrujemy źródłem zamieszczanym w przypisie dolnym.
 3. W przypisach nie podajemy wydawcy – miejsce na to jest w bibliografii.
 4. Każdy przypis „kończymy” kropką.
 5. Odsyłacze do przypisów stawiamy bezpośrednio za wyrazem, czyli – jeśli następuje taka sytuacja – przed kropką, przecinkiem bądź średnikiem (wyjątkiem są „itd.” i „itp.” – wówczas odsyłacz stawiamy za kropką).
 
Przykładowy wzór przypisów:
 
- Gdy cytujemy dosłownie fragment czyjejś pozycji książkowej, wówczas przyjmujemy następującą kolejność zapisu: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona ( proszę zwrócić uwagę na to, w jakich miejscach są znaki interpunkcyjne):
A. Szostek, Natura, rozum wolność, Rzym 1990, s. 15.
- Gdy relacjonujemy czyjeś stanowisko przy pomocy własnych słów, wówczas wstawiamy „Zob.”:
Zob. A. Szostek, Natura, rozum, wolność, Rzym 1990, s. 15.
- Jeśli natomiast polemizujemy z czyimś stanowiskiem, wtedy wstawiamy „Por.”:
Por. A. Szostek, Natura, rozum, wolność, Rzym 1990, s. 15.
- Zapis odwołania się do artykułu z książki „pod redakcją” czynimy w następujący sposób:
M. Furmanek, Społeczne aspekty oddziaływań technologii informacyjnych, [w:] S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2003, s. 47-48.
- Zapis odwołania się do artykułu z czasopisma dokonujemy następująco:
K. Murawski, Wolność jednostki w społeczeństwie informacyjnym, „Ethos” 2005, nr 1-2, s.132.
- Zapis odwołania się do hasła encyklopedycznego lub słownikowego czynimy następująco:
Hasło: Społeczeństwo, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1996, s. 968.
- Gdy przywołujemy źródło anglojęzyczne, wówczas elementy składowe jego tytułu zapisujemy z wielkich liter za wyjątkiem przedimków (a, an, the), przyimków (m.in. trough, in) oraz spójników (m.in. and, or):
L. K. Hart, Time, Religion, and Social Experience in Rural Grece, Lanham 1992, s. 242-243.
- Gdy powołujemy się na źródło internetowe, podajemy kolejno: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, adres strony (bez hiperłącza), następnie ujmujemy w nawiasie datę skorzystania ze źródła: wszystko kończymy kropką:
M. Dąbrowski, Wybór rozwiązań w e-edukacji, http://www.e-mentor.edu.pl/a96 (20maja 2007).
- Gdy powołujemy się tylko na jedną książkę bądź artykuł danego autora, wówczas przyponownym jej przywoływaniu stosujemy „dz. cyt.” według poniższego wzoru:
Zob. A. Szostek, dz. cyt., s. 29-30.
- Gdy po raz drugi i kolejny z rzędu powołujemy się na określoną pozycję, wówczas stosujemy „tamże”:
Tamże, s.279.
Chyba, że przywołujemy tę samą stronę, na którą powoływaliśmy się przed chwilą, wówczas czynimy zapis bez podania numeracji stron:
Tamże.
- Gdy po raz drugi z rzędu powołujemy się na określonego autora, ale jednocześnie na inne jego dzieło, wówczas stosujemy termin „tenże”:
Tenże, Egoizm i perfekcjonizm, „Więź” 1974, nr 7-8, s.52.
 

Tabele

Nagłówek, numeracja (arabska) i tytuł umieszczamy nad tabelą:
Tabela 8. Źródła norm i wartości moralnych studentów
 

Schematy

Nagłówek, numeracja (arabska) i tytuł umieszczamy nad schematem:
Schemat 4. Struktura procesu diagnostycznego
 

Rysunki, Ryciny, Fotografie

Nagłówek (zapisujemy w skrócie: Rys., Ryc., Fot.) numeracja (arabska) i tytuł umieszczamy pod rysunkiem, ryciną lub fotografią

    

Pod tabelą, schematem, rysunkiem, fotografią umieszczamy ich źródło:    
- rozmiar czcionki 11 p., tekst wyjustowany do lewej, np.
Źródło: opracowanie własne
Źrodło: Z. Tyszka 2004, s. 28-32.
 

Bibliografia

 
W bibliografii zamieszczamy koniecznie wszystkie źródła, na które powołujemy się w treści
artykułu:
- uporządkowane alfabetycznie (zaczynamy od nazwiska i inicjału imienia),
- bez numeracji,
- podajemy nazwę wydawcy,
- podajemy na koniec zapisu bibliograficznego strony, na których znajdował się cały artykuł z czasopism i książek (a nie numer strony, na której był umieszczony przywoływany w przypisie fragment),
- na końcu stawiamy kropkę.
 
Przykładowy wzór bibliografii:
 
Bajda J., Zafałszowanie obrazu człowieka: pornografia, „Ethos” 1993, nr 4 (21), s.72-91.
Belliotti R. A., Seks, przeł. A. Jedynak, w: P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 361-373.
Clark D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, przeł. M. Bianga, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Dąbrowski M., Wybór rozwiązań w e-edukacji, http://www.onet.pl/odue/ismn38/293j (20maja 2007).
 

Nota o autorze

 
Nota o autorze zamieszczana jest na koniec pisma.
Należy podać następujące dane:
 1. Imię, nazwisk o, pełen zapis tytułu naukowego
 2. Afiliacja (nazwa uczelni, wydział, zakład)
 3. Dane kontaktowe (e-mail)
Pozostałe czynności edytorskie wykonywane są podczas składu technicznego Zeszytów.