SYSTEM ECTS

Na podstawie Art.165 ust.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Kolegium Karkonoskie przystąpiło do przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (The European Credit Transfer System) - ECTS. Decyzja ta wydana została Zarządzeniem Nr 03/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z  dnia 10 kwietnia 2006 roku. Zatwierdzenie programów nauczania na  kierunkach studiów nastąpiło 30 czerwca 2007 roku (Zarządzenie Nr 01/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2007 roku). Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2007/2008 zostali objęci systemem ECTS.

System ECTS jest przede wszystkim jako system akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach jego studiów, odbywanych zarówno na jego macierzystej uczelni jak i innych uczelniach w kraju i za granicą. System punktów ECTS dostarcza uniwersalnego sposobu pomiaru i oceny zdobytej przez studentów wiedzy.

Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym kursom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy kurs w  stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom, seminariom, laboratoriom, zajęciom praktycznym i praktyce zawodowej. Punkty ECTS są relatywnym a  nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony kurs w programie. 

W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym kursom kończącym się oceną. Wyjątkiem przyznawania punktów ECTS bez oceny jest praktyka zawodowa, która stanowi integralną część procesu kształcenia oraz pracy dyplomowej. Punkty ECTS przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu kursów. Liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. 

Ramowy plan studiów każdego z kierunków studiów prowadzonych na  Wydziale Przyrodniczym zawiera wykaz przedmiotów obowiązkowych i do wyboru, wykaz egzaminów i innych obowiązków dydaktycznych oraz liczbę punktów ECTS, podaną dla każdej z dydaktycznych form, każdego przedmiotu. By uzyskać tytuł zawodowy licencjata należy osiągnąć (tak na  studiach stacjonarnych jak i na niestacjonarnych) - 180 punktów ECTS dla kierunku fizjoterapia, dietetyka, pielęgniarstwo  w systemie stacjonarnym oraz wychowanie fizyczne. By uzyskać tytuł zawodowy inżyniera należy osiągnąć (tak na  studiach stacjonarnych jak i na niestacjonarnych) - 210 punktów ECTS dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna.

Pielęgniarstwo pomostowe nie podlega systemowi ECTS.

PUNKTY ECTS A WARUNKI WPISU NA KOLEJNY SEMESTR
Zgodnie z § 14 Regulaminu studiów KPSW, student uzyskuje prawo do  wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba zgromadzonych punktów jest nie mniejsza od liczby m x 30, gdzie m oznacza numer semestru poprzedzającego.

GDY ZABRAKNIE PUNKTÓW...
Nie zawsze udaje się zaliczyć czy zdać wszystkie przedmioty. W związku z tym, dla każdego kierunku studiów Rada Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uchwałą nr 32/2012, Uchwałą nr 34/2015, Uchwałą nr 69/2016 oraz Uchwałą nr 2/2017 określiła wielkość dopuszczalnego deficytu punktów po danym semestrze, czyli taką liczbę brakujących punktów w stosunku do obowiązkowych m x 30, która będzie jeszcze dawała prawo do wpisu na następny semestr.

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW,
WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR

 

Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów studiów I stopnia

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA - dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2014/2015

SEMESTR

1

2

3

4

5

6

Całkowita liczba punktów po semestrze

28

60

89

120

150

180

Deficyt całkowity

6

13

13

12

11

0

Minimalna liczba punktów ECTS po sem.

22

47

76

108

139

180

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA - dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017

Semestr

1

2

3

4

5

6

Całkowita liczba punktów ECTS po semestrze

29

60

89

120

150

180

Deficyt całkowity

6

13

13

12

11

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze

23

47

76

108

139

180

 

 

 

KIERUNEK – DIETETYKA, PIELĘGNIARSTWO I WYCHOWANIE FIZYCZNE

Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów Dietetyki

Początek kształcenia w roku akademickim

2015/2016

2016/2017

Semestr

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Całkowita liczba punktów po semestrze

30

30

33

27

30

30

30

30

30

30

30

30

Deficyt całkowity

10

13

13

13

13

0

10

13

13

13

13

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze

20

47

80

107

140

180

20

47

77

107

140

180

Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów Pielęgniarstwa

Początek kształcenia w roku akademickim

2015/2016

2016/2017

Semestr

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Całkowita liczba punktów po semestrze

30

30

30

33

31

30

30

30

30

34

30

30

Deficyt całkowity

10

13

13

13

13

0

10

13

13

13

13

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze

20

47

77

110

141

184

20

47

77

111

142

184

Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów Wychowania Fizycznego

Początek kształcenia w roku akademickim

2015/2016

2016/2017

Semestr

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Całkowita liczba punktów po semestrze

28

62

95

127

155

184

27

60

93

126

154

183

Deficyt całkowity

10

14

9

10

6

0

10

8

9

10

6

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze

18

48

86

117

149

184

17

52

84

116

148

183

 

 

KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA - dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2013/2014

 

SEMESTR

1

2

3

4

5

6

7

Całkowita liczba punktów po semestrze

30

60

90

120

150

180

210

Deficyt całkowity

8

8

8

8

8

8

0

Minimalna liczba punktów ECTS po sem.

22

52

82

112

142

172

210

 

KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA - dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017

Semestr

1

2

3

4

5

6

7

Całkowita liczba punktów ECTS po semestrze

30

60

90

120

150

180

210

Deficyt całkowity

10

15

15

15

10

5

0

Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze

20

45

75

105

140

175

210

 

 

UCZELNIANY KOORDYNATOR ECTS

 

PRZYDATNE INFORMACJE TAKŻE NA STRONACH