Strategia rozwoju WPT

Strategia rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na lata 2012-2020 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze

 

Prezentacja Wydziału

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny powstał w październiku 2010 roku z połączenia Wydziału Przyrodniczego i Wydziału Technicznego (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WUP-6043-15391-1/BR/11). W ten sposób połączono umiejętności nauczycieli akademickich, posiadających nowoczesną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów medycznych, przyrodniczych i inżynierskich.

Obecnie w Wydziale Przyrodniczo - Technicznym realizowane są studia I stopnia  na kierunkach: fizjoterapia profil praktyczny,  pielęgniarstwo profil praktyczny, wychowanie fizyczne profil praktyczny i edukacja techniczno-informatyczna, profil ogólnoakademicki oraz inżynieria bezpieczeństwa profil ogólnoakademicki.

 

Nieustającym i stale aktualnym priorytetem jest kształcenie kadr pielęgniarskich w regionie jeleniogórskim, w kształceniu których kadra Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ma przeszło pięćdziesięcioletnie tradycje. Według Raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od roku 2010 szacuje się systematycznie wzrastający niedobór pielęgniarek, gdyż liczba pielęgniarek wchodzących do systemu nie tylko nie jest tożsama z szacowaną liczbą odchodzących na emeryturę, ale stanowi tylko nieznaczny jej procent: od 46,26% - w roku 2010 do 18,61% w roku 2020. Wskaźnik pielęgniarek i położnych zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców w  Polsce wynosi 6,42, a zatem jest jednym z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Liczba pielęgniarek i położnych wchodzących do systemu w ostatnich 10 latach (2000- 2009) oraz w prognozowanych latach 2010-2020 nie zapewnia wymiany pokoleniowej w tych zawodach, gdyż nie jest tożsama z liczbą pielęgniarek i położnych odchodzących na emeryturę lub nabywających prawa do emerytury. Stanowi wartość ujemną. W latach 2010 2020 szacuje się, iż 80.814 pielęgniarek prawdopodobnie przejdzie na emeryturę, a tylko 19.954 pielęgniarek podejmie pracę w zawodzie, co wskazuje na brak w systemie w roku 2020 – 60.860 pielęgniarek. Stanowi to 33,25% pielęgniarek obecnie zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia.

 

Uzdrowiskowy charakter Kotliny Jeleniogórskiej, mnogość pensjonatów, uzdrowisk, hoteli posiadających salony SPA rodzi zapotrzebowanie wśród turystów i kuracjuszy na usługi fizjoterapeutów. Czynniki te  są ważkie w rozszerzaniu oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych kierunków studiów dostosowanych do rynku pracy: dietetyków.

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny współpracuje z Wojewódzkim Centrum Kotliny Jeleniogórskiej, które jako wielospecjalistyczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych, realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia, realizuje zadania dydaktyczne i badawcze. Obok kształconych w Wydziale kadr fizjoterapeutów i pielęgniarek Wydział zamierza utworzyć kierunek ratownictwo medyczne. Uwarunkowania geograficzne regionu, przynależność Jeleniej Góry do Euroregionu Nysa, możliwość ścisłej współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym stwarzają warunki i możliwości na kształcenie kadr ratownictwa medycznego tworzącego system zintegrowanego ratownictwa w regionie Sudetów Zachodnich.

 

Położenie geograficzne Kotliny Jeleniogórskiej stwarza możliwości rozwoju turystyki górskiej, a także różnych form aktywnego wypoczynku. Stąd bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę prowadzącą szeroko rozumiane zajęcia sportowe zarówno o charakterze rekreacyjnym, jak i wyczynowym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu Kotliny Jeleniogórskiej w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kształcona jest kadra nauczycieli wychowania fizycznego promująca zdrowie poprzez szeroko rozumianą aktywność fizyczną.

 

Oferta edukacyjna Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, to również studia techniczne. Na podstawie kontaktu z organizacjami pracodawców regionu, analizy ogłoszeń prasowych oraz wywiadu środowiskowego dokonanego przez Wydział odnośnie możliwości zatrudnienia w regionie jeleniogórskim stwierdzono rosnące zainteresowanie pracodawców inżynierami posiadającymi wiedzę techniczną i interdyscyplinarne umiejętności, zwłaszcza z dziedziny elektryki i biomedyki oraz informatyki stosowanej. Przeprowadzona analiza rynku pozwala sądzić, że studia w zakresie elektrotechniki i inżynierii biomedycznej, które Wydział zamierza uruchomić będą dobrą perspektywą w rozwoju kierunków technicznych.

 

Naszymi atutami są: wspólny campus, w którym student realizuje zadania dydaktyczne bez potrzeby przemierzania wielkich odległości miejskich, świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (winda, system nagłośnienia przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu słuchu), doskonała baza sportowa z krytą pływalnią włącznie, własny Dom Studencki, nowoczesna biblioteka, a także cały szereg udogodnień socjalnych i materialnych – stypendia socjalne, stypendia za wyniki w nauce, stypendia sportowe, dopłaty do mieszkania i wyżywienia.Niewątpliwym atutem Jeleniej Góry są źródła termalne, o które oparte jest leczenie uzdrowiskowe. Stwarza to dogodne warunki studiowania dla osób z dysfunkcjami narządowymi oraz dla osób z dysfunkcjami układu ruchowego. Oferta kształcenia osób niepełnosprawnych stanowi ciekawą propozycje, gdyż jako Wydział jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość kształcenia w połączeniu z rehabilitacją dla naszych studentów.

 

Celem Wydziału Przyrodniczo-Technicznego jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów inżynierów, kadr medycznych oraz przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Misja Wydziału

Misja Wydziału Przyrodniczo-Technicznego jest skorelowana z misją Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie Górze.

Misją Wydziału jest stwarzanie możliwości harmonijnego rozwoju dyscyplin naukowych z zakresu nauk medycznych, technicznych oraz wychowania fizycznego, pełniąc funkcję centrum wiedzy i kompetencji w regionie.

 

 

Chcemy być nowoczesną jednostką naukowo-dydaktyczną. Jednostką podejmującą działania dla zrównoważonego rozwoju w poczuciu etycznej odpowiedzialności oraz społecznego partnerstwa w integracji z osobami niepełnosprawnymi. Wydziałem przyjaznym pracownikom, studentom i absolwentom.

 

Wizja Wydziału

 

Wizja wydziału, to:

 

-       Stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego, etycznego i społecznego wysokiej klasy specjalistów z obszaru nauk o kulturze fizycznej, medycznych i inżynierów.

-       Wykreowanie partnerskich relacji między uczestnikami procesu naukowego i dydaktycznego.

-       Wykreowanie dobrego wizerunku Wydziału, jako silnego centrum intelektualnego i opiniotwórczego w regionie.

-       Stworzenie dobrych warunków do rozwoju samorządności akademickiej.

 

Misja i wizja Wydziału znajdują wyraz w strategicznych kierunkach rozwoju spójnych z założeniami Strategii Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 

 

Strategiczne kierunki rozwoju

  1. Doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale.
  2. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.
  3. Wzmocnienie kadry dydaktycznej Wydziału.
  4. Otwarcie Wydziału na otoczenie społeczne i gospodarcze.
  5. Kreacja ruchu studenckiego na terenie Wydziału.
  6. Poprawa funkcjonowania Wydziału.

 

 

Cele strategiczne:

1.        Doskonalenie jakości kształceniana Wydziale

2.        Wzbogacenie oferty Wydziału o nowe kierunki i formy kształcenia.

2.1              Uruchomienie studiów II stopnia

2.2              Uruchomienie nowych kierunków studiów.

2.3              Uruchomienie nowych kierunków studiów podyplomowych

2.4              Uruchomienie nowych kierunków kursów

3.         Rozwój kadry dydaktycznej Wydziału

4.        Zacieśnienie więzi Wydziału z otoczeniem społecznym i gospodarczym regionu.

5.        Aktywizacja ruchu studenckiego na terenieWydziału

6.        Poprawa organizacyjna funkcjonowania Wydziału.

 

 

 

Cele szczegółowe

1.  Doskonalenie jakości kształceniana Wydziale

 

L.p.

Zadanie

Narzędzie i kryteria oceny

Termin wykonania

Odpowiedzialni

1.   

Zwiększenie udziału aktywnych metod kształcenia: gry symulacyjne, ponadprogramowe projekty indywidualne i grupowe

Analiza metod dydaktycznych zawarta w sylabusach

Ranking ankietowy nauczycieli stosujących innowacyjne metody kształcenia

 

Kryteria oceny: współczynnik ilości przedmiotów wykorzystujących metody aktywizujące zakładający wzrost o 25% do roku 2019

Corocznie od 2012/2013 roku

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

2.   

Wzrost poziomu satysfakcji studentów z procesu dydaktycznego: pomiar jakości kształcenia poprzez porównanie oczekiwań studenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu procesu dydaktycznego

Ankieta porównawcza dla studentów rozpoczynających i kończących proces dydaktyczny.

 

Kryteria oceny: coroczna analiza ankiet

wzrost satysfakcji studentów o 5 punktów procentowych (bazowych).

Corocznie od 2012/2013 do 2019/2020

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

3.   

Współpraca z pracodawcami w zakresie doskonalenia programów studiów i jakości kształcenia

Ankieta dla pracodawcy wypełniana po zakończeniu praktyk.

Protokoły z analizy sprawozdań i arkuszy kontroli studenckich praktyk zawodowych.

Kryteria oceny: analiza ankiet oraz protokołów studenckich praktyk zawodowych.

Semestralnie od 2013 roku

Opiekunowie praktyk

4.   

Udoskonalenie systemu oceny kadry dydaktycznej poprzez utworzenie spójnego systemu kryteriów ocen

 

Arkusz ewaluacyjny dla pracowników.

Arkusz hospitacji zajęć.

Ankieta ewaluacyjna studentów

 

Kryteria oceny:analiza wyników ankietyzacji.

Do czerwca 2013

Komisja ds. Oceny Nauczyciela Akademickiego.

Biuro karier

5.   

Systematyczne doskonalenie poziomu bazy dydaktycznej

Doposażenie pracowni, laboratoriów, sal wykładowych

 

Kryteria oceny: Okresowa inwentaryzacja sprzętu, badanie sprawności i niezawodności sprzętu, wskazówki prowadzących i studentów.

Dwukrotnie w każdym roku akademickim oraz doraźnie w razie potrzeby.

Kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych.

 

 

2.Wzbogacenie oferty Wydziału o nowe kierunki i formy kształcenia.

 

       2.1 Uruchomienie studiów II stopnia

 

-      Do roku akademickiego 2014/2015 uruchomienie studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia profil praktyczny.

 

2.2 Uruchomienie nowych kierunków studiów.

 

L.p.

Zadanie

Termin wykonania

Odpowiedzialni

1.       

uruchomienie studiów I stopnia dietetyka profil praktyczny.

Do roku akademickiego 2013/2014

 

Zespół nauczycieli akademickich WPT powołany Zarządzeniem dziekana.

 

2.       

uruchomienie studiów I stopnia terapia zajęciowa profil praktyczny.

Do roku akademickiego 2013/2014

 

3.       

uruchomienie studiów I stopnia inżynierskich inżynieria biomedyczna profil ogólnoakademicki.

Do roku akademickiego 2013/2014

 

4.       

uruchomienie studiów I stopnia ratownik medyczny profil praktyczny.

Do roku akademickiego 2014/2015

5.       

uruchomienie studiów I stopnia inżynierskich elektrotechniki profil praktyczny.

Do roku akademickiego 2015/2016

 

Kryteria oceny:

ilość kierunków studiów uzyskujących prawo do uruchomienia.

 

 

2.3 Uruchomienie studiów podyplomowych

 

L.p.

Zadanie

Termin wykonania

Odpowiedzialni

1. 

uruchomienie studiów podyplomowych: Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i BHP,

Do roku 2012/2013

 

Zespół nauczycieli akademickich WPT powołany Zarządzeniem dziekana.

 

2. 

utworzenie studiów podyplomowych: zakresie nowoczesnych form aktywności ruchowej,

Do roku 2013/2014

 

3. 

utworzenie studiów podyplomowych:Fizjoterapia i opieka geriatryczna

Do roku akademickiego 2013/2014

 

4. 

utworzenie studiów podyplomowych: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Do roku akademickiego 2014/2015

 

5. 

utworzenie studiów podyplomowych:Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii

Do roku akademickiego 2015/2016

 

Kryteria oceny:

ilość utworzonych studiów podyplomowych.

 

 

 

2.4 Uruchomienie kursów

 

A.   Zakład Pielęgniarski:

 

L.p.

Zadanie

Termin wykonania

Odpowiedzialni

1. 

uruchomienie kursu z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników administracyjnych

W roku 2012/2013

 

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa

2. 

uruchomienie kursu resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek.

W roku 2012/2013

3. 

uruchomienie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników zintegrowanego systemu ratownictwa

W roku 2013/2014

4. 

uruchomienie kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki

W roku 2013/2014

5. 

uruchomienie kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Chirurgiczne

W roku 2014/2015

6. 

uruchomienie kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Kardiologiczne

W roku 2014/2015

7. 

uruchomienie kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo Ratunkowe.

W roku 2015/2016

Kryteria oceny: Ilość uruchomionych kursów

 

 

 

B.   Zakład Wychowania Fizycznego:

 

L.p.

Zadanie

Termin wykonania

Odpowiedzialni

1. 

Uruchomienie kursu instruktorskiego: rekreacji ruchowej

W roku 2013/2014

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego

2. 

Uruchomienie kursu instruktorskiego: piłki nożnej

W roku 2013/2014

3. 

Uruchomienie kursu instruktorskiego: sportów zimowych

W roku 2013/2014

4. 

Uruchomienie kursu instruktorskiego: sportów walki

W roku 2014/2015

5. 

Uruchomienie kursu instruktorskiego:  nordic walking

W roku 2014/2015

Kryteria oceny: Ilość uruchomionych kursów

 

 

C.   Zakład Fizjoterapii:

 

L.p.

Zadanie

Termin wykonania

Odpowiedzialni

1. 

uruchomienie kursu masażu w odnowie biologicznej

W roku 2012/2013

Kierownik Zakładu Fizjoterapii

2. 

uruchomienie kursu elektroterapii w leczeniu objawów bólowych

W roku 2012/2013

3. 

uruchomienie kursu terapii mięśniowo – powięziowych punktów spustowych

W roku 2013/2014

4. 

uruchomienie kursu terapii w skoliozach

W roku 2013/2014

 

5. 

uruchomienie kursu zasady usprawniania po operacyjnym leczeniu niestabilności stawu ramiennego.

W roku 2013/2014

Kryteria oceny: Ilość uruchomionych kursów

 

 

3.                       Rozwój kadry dydaktycznej Wydziału

 

-      Rozwój naukowy własnej kadry dydaktycznej wykorzystaniem grantów naukowych (np. dla osób posiadających stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem - Sonata, Sonata Bis 9

 

3.1 W roku 2012/2013:

-      3 pracownicy naukowo-dydaktyczni w  stopniu doktora habilitowanego lub profesora (studia II stopnia na kierunku fizjoterapia)

-      2 pracownicy dydaktyczni w stopniu doktora (studia II stopnia na kierunku fizjoterapia)

 

3.2          W roku 2013/2014:

-      3 pracownicy naukowo-dydaktyczni w stopniu doktora habilitowanego lub profesora (studia I stopnia na kierunku dietetyka)

-      pracownicy dydaktyczni w stopniu doktora (studia I stopnia na kierunku dietetyka)

-      3 pracownicy naukowo-dydaktyczni w stopniu doktora habilitowanego lub profesora (studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna)

 

 

 

3.3          W roku 2014/2015 pozyskani zostaną:

-      3 pracownicy naukowo-dydaktyczni w stopniu doktora habilitowanego lub profesora (studia I stopnia na kierunku ratownik medyczny)

-      pracownicy dydaktyczni w stopniu doktora (studia I stopnia na kierunku ratownik medyczny)

 

3.4          W roku 2015/2016 pozyskani zostaną:

-  3 pracownicy naukowo-dydaktyczni w stopniu doktora habilitowanego lub profesora (studia I stopnia na kierunku elektrotechnika)

-  pracownicy dydaktyczni w stopniu doktora (studia I stopnia na kierunku elektrotechnika)

 

3.5          Uzyskają stopień naukowy doktora pracownicy zatrudnieni w KPSW jako podstawowym miejscu pracy

Do roku 2015:

-      3 – kierunek wychowanie fizyczne

-      1 – kierunek  pielęgniarstwo

-      1 – kierunek  fizjoterapia

 

Do roku 2017

-      1 – kierunek wychowanie fizyczne

-      1 – kierunek  pielęgniarstwo

-      1 – kierunek  fizjoterapia

Do roku 2020

-      2 – kierunek wychowanie fizyczne

-      1 – kierunek  pielęgniarstwo

-      1 – kierunek  fizjoterapia

 

3.6           Uzyskają stopień naukowy dr hab. lub tytuł naukowy profesora pracownicy zatrudnieni w KPSW jako podstawowym miejscu pracy

-  Do roku akademickiego 2014/2015 – 1 osoba – kierunek fizjoterapia

-  Do roku akademickiego 2015/2016 – 1 osoba – kierunek wychowanie fizyczne

-  Do roku akademickiego 2016/2017 – 1 osoba  – kierunek edukacja techniczno-informatyczna

 

Kryteria oceny: ilość pracowników  naukowo-dydaktycznych

Odpowiedzialny: dziekan, prodziekan, Wydziałowa Komisja ds. Mierzenia jakości Kształcenia, Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczyciela

 

 

4.Zacieśnienie więzi Wydziału z otoczeniem społecznym i gospodarczym regionu.

-      Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi Interesariuszami: Wojewódzkie Centrum Kotliny Jeleniogórskiej,  Uzdrowisko „Zdrój”, Szpital MSW, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Centrum Alergologii i Pulmonologii w Karpaczu, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,  Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

-      W roku 2012/2013 nawiązanie współpracy poprzez podpisanie porozumień ze Szpitalem Bukowiec, CodeTwo Jelenia Góra, CPU ZETO – Usługi informatyczne Jelenia Góra, Firmą Dr Schneider w Jeleniej Górze, Firmą FESTO.

                                                            

Kryteria oceny:współczynnik ilości podpisanych porozumień.

Odpowiedzialni:dziekan, prodziekan, kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych.

 

-      Od roku akademickiego 2012/2013 objęcie patronatem szkół ponadgimnazjalnych: Technikum Elektroniczne w Jeleniej Górze, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu i Szklarskiej Porębie, Zespół Szkół Licealnych w Zgorzelcu.

 

Kryteria oceny:współczynnik zawartych porozumień

Odpowiedzialni:zespół nauczycieli akademickich WPT powołany Zarządzeniem dziekana

 

5.Aktywizacja ruchu studenckiego na terenieWydziału

 

L.p.

Zadanie

Termin wykonania

Odpowiedzialni

6.       

Zorganizowanie sześciu imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży akademickiej

Corocznie marzec i czerwiec

Zespół nauczycieli akademickich kierunku wychowania fizycznego powołany Zarządzeniem dziekana.

Wydziałowy samorząd studencki

7.       

Aktywizacja kół naukowych poprzez zwiększenie ilości członków oraz udział studentów w konferencjach naukowych.

Corocznie od roku akademickiego 2012/2013

Kryteria oceny:wskaźnik ilości członków- wzrost o 5.% corocznie

Wskaźnik ilościowy udziału członków kół w konferencjach -- wzrost o 5.% corocznie .

Liczba wygłoszonych referatów (minimum 2)

Udział w projektach badawczych (minimum 1)

Opiekunowie kół naukowych

8.       

Zorganizowanie zawodów w ratownictwie przedlekarskim dla szkół ponadgimnazjalnych

Corocznie 1 impreza od roku akademickiego 2013/2014, maj

Koło naukowe PARAMEDYK

9.       

Nawiązanie współpracy z Klubem Olimpijczyka w Karpaczu i zorganizowanie imprezy środowiskowej z okazji Dni Olimpijczyka

Corocznie 1 impreza od roku akademickiego 2013/2014, maj

Zespół nauczycieli akademickich kierunku wychowania fizycznego powołany Zarządzeniem dziekana

Wydziałowy samorząd studencki

 

 

6.Poprawa organizacyjna funkcjonowania Wydziału.

-     Poprawa funkcjonowania komunikacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej (stałe doskonalenie strony internetowej, komunikacja za pomocą poczty e-mail)

-     Spotkania władz Wydziału z pracownikami (dwukrotnie w ciągu roku akademickiego)

-     Poziom satysfakcji pracowników – badania ankietowe.

 

Kryteria oceny:Sukcesywny wzrost satysfakcji pracowników o 5 punktów procentowych (bazowych).

 badania ankietowe coroczne od roku akademickiego 2012/2013.

 

 

Odpowiedzialni:Kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych

 

-     Usprawnianie pracy dziekanatów poprzez działania wynikające z wniosków przeprowadzonych badań pracowników i studentów – badania ankietowe.

 

Kryteria oceny:badania ankietowe coroczne od roku akademickiego 2012/2013, sukcesywny wzrost satysfakcji pracowników i studentów o 5 punktów procentowych (bazowych).

 

Odpowiedzialni:Kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych, wydziałowy samorząd studencki

 

-     Od roku akademickiego 2012/2013 stworzenie systemu gromadzenia i analizowania zgłaszanych pomysłów innowacji – bank pomysłów poprzez zgłaszane semestralnie do Komisji Rozwoju:

·      wnioski Rady WPT,

·      wnioski samorządu WPT,

·      wnioski zespołów przedmiotowych,

·      wnioski indywidualne nauczycieli akademickich,

·      wnioski indywidualne studentów.

 

 

Odpowiedzialni:pracownicy dziekanatów, Rada Wydziału, kierownicy zakładów, Władze Wydziału.

 

 

 

Realizacja strategii

Strategia rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na lata 2012-2020 jest dokumentem określającym politykę, którą powinny kierować się władze Wydziału w realizacji celów strategicznych. Dokument ten wpisuje się w strategię rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Nad realizacją strategii czuwa Komisja ds. Rozwoju Wydziału.Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Wydziału i odpowiadającego mu planu zadań  stanowi element sprawozdania  dziekana i jest przedkładane pod obrady Rady Wydziału co najmniej raz w roku.

Aktualizacja i modyfikacja strategii rozwoju Wydziału winna uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne, finansowe i organizacyjne. Aktualizacji dokonuje Rada Wydziału na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji ds. Rozwoju Wydziału.

Niezbędnym warunkiem realizacji strategii jest udział pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych oraz studentów w ramach przydzielonych zadań.