Prawo w ochronie zdrowia

Prawo w ochronie zdrowia

Cel: studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa ochrony zdrowia.

Adresaci: osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, zainteresowani tematyką zagadnień prawnych w obszarze ochronie zdrowia ludzkiego, w szczególności: specjaliści zdrowia publicznego, lekarze, pielęgniarki, dietetycy, menedżerowie oraz osoby zarządzające placówkami medycznymi.

 

Uzyskane kwalifikacje.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

·         zna przepisy dotyczące prawa wykonywania zawodu medycznego i odpowiedzialności zawodowej,

·         zna i rozumie hierarchię aktów prawnych stanowiących źródła prawa w polskim systemie prawa,

·         wykazuje znajomość i zrozumienie aktów prawnych, składających się na prawo ochrony zdrowia – w stopniu niezbędnym dla wykonywania zawodu medycznego,

·         posiada orientację w zakresie instytucji prawa karnego i cywilnego, a w szczególności będących wyznacznikami granic odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia medycznego,

·         dysponuje ogólną wiedzą z zakresu dziedzin prawa kształtujących funkcjonowanie w zawodach medycznych w sposób pośredni (prawo europejskie, prawo pracy, prawo spółek)

·         potrafi dokonywać oceny aspektów prawnych czynności wykonywanych rutynowo w codziennej działalności medycznej i związanej z nią działalności zarządcze oraz postępować w sposób adekwatny do tych ustaleń,

·         rozumie prawa pacjenta.

Opis kierunku: studia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu podstaw prawa i dziedzin, które są niezbędne do odpowiedniego zrozumienia, interpretacji i zastosowania przepisów prawa związanych z ochroną zdrowia. Absolwenci posiądą wiedzę z zakresu prawa farmaceutycznego i przepisów związanych z ochroną zdrowia psychicznego człowieka, organizacji systemu ochrony zdrowia z Polsce i Unii Europejskiej, zasad wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, praw i obowiązków pacjentów, etyki w zawodach medycznych, zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, prawnych aspektów promocji zdrowia oraz edukacji prozdrowotnej,  a także wybranych aspektów bioetyki, co pozwoli absolwentom uzyskać umiejętność organizowania działalności medycznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo tak pacjentów i personelu medycznego.

Program: opieka zdrowotna, prawo farmaceutyczne, bioetyka, tajemnica zawodowa.

Kadra: specjaliści z zakresu prawa.

Czas trwania: 2 semestry.

Liczba godzin i punktów ECTS:180 godzin zajęć dydaktycznych (30 punktów ECTS).

Forma studiów: on-line.

Warunki ukończenia kursu: ukończenie studiów jest warunkowane zdaniem pisemnego egzaminu końcowego.

Cena: 2000 zł

Wymagane dokumenty:

-          Wypełnione Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.

-          Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).

-          Dowód osobisty do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 5), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 75 64 53 332 lub przesłać drogą mailową na adres: dziekanatWNMiT@kans.pl

Liczba miejsc: 25

Rekrutacja:od 1 lipca 2022 do 25 września 2022 roku.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kierownik studiów:

mgr inż. Beata Lewandowska

tel.756453369

e-mail:beata.lewandowska@kans.pl