Plan studiów pielęgniarstwo - II stopień

 
 

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

 

 

 

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 4 semestry i obejmują 1300 godzin dydaktycznych, z czego:

 

- zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia) – obejmują 800 godzin dydaktycznych, którym przypisano 86 punktów ECTS,

- ćwiczenia kliniczne – obejmują 340 godzin dydaktycznych, którym przypisano 26 punktów ECTS,

- praktyka zawodowa – obejmuje 160 godzin dydaktycznych, której przypisano 8 punktów ECTS

 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia kliniczne) wynosi 120 punktów ECTS w cyklu kształcenia.

 

 

 

WYKAZ REALIZOWANYCH W TOKU STUDIÓW PRZEDMIOTÓW

 

PRZEDMIOT

ECTS

A. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych

24

1. Teoria pielęgniarstwa

2

2. Pielęgniarstwo europejskie

3

3. Zarządzanie w pielęgniarstwie

2

4. Badania naukowe w pielęgniarstwie

6

5. Dydaktyka medyczna

2

6. Podstawy psychoterapii

2

7. Język angielski

7

MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY

5

8. Podstawy statystyki

2

9. Metodyka nauczania przedmiotów medycznych

2

10. Standardy jakości w praktyce pielęgniarskiej 

1

Przedmiot fakultatywny

2

11. Podstawy przedsiębiorczości / Podstawy marketingu

1

12. Psychologia kliniczna / Komunikowanie interpersonalne z pacjentem

1

B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej

4

13. Nowoczesne techniki diagnostyczne

1

14. Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

1

Pielęgniarstwo specjalistyczne:

 

15. Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek

0

16. Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego

0

17. Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą

0

18. Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową

0

19. Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń

0

20. Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi

0

21. Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane

0

22. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi

0

23. Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną

0

24. Farmakologia kliniczna

2

MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY

24

25. Podstawy endokrynologii

1

26. Pielęgniarstwo operacyjne

1

27. Podstawy pulmonologii klinicznej

2

28. Podstawy diabetologii

2

29. Podstawy angiologii

2

30. Podstawy onkologii klinicznej

1

31. Pielęgniarstwo neonatologiczne

1

32. Pielęgniarstwo w chirurgii onkologicznej

1

33. Podstawy kardiologii zachowawczej i interwencyjnej, opieka pielęgniarska nad pacjentem kardiologicznym

2

34. Pielęgniarstwo wielokulturowe

2

35. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

1

36. Pielęgnowanie pacjenta w warunkach leczenia uzdrowiskowego

1

37. Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym

2

38. Podstawy toksykologii

2

39. Podstawy okulistyki i pielęgniarstwa okulistycznego

1

40. Ordynowanie leków

2

Przedmiot fakultatywny

7

41. Język migowy / Język migowy zaawansowany

3

42. Podstawy patofizjologii bólu i jego leczenia / Opieka długoterminowa

2

43. Podstawy diagnostyki laboratoryjnej / Podstawy immunologii

2

44. Egzamin dyplomowy

20