Kierunek: PIELĘGNIARSTWO - II stopień

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO - II stopień

 

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Studia trwają: 2 lata (cztrery semestry)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

 

 

 
Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).
 

Przyporządkowanie kierunku „Pielęgniarstwo” prowadzonego na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.

Dyscyplina naukowa

Dziedzina nauki

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie  z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się

kierunek pielęgniarstwo

nauki medyczne*

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

51%

nauki o zdrowiu

39%

pozostałe

10%

Łącznie

100%

 

*dyscyplina wiodąca

Dyscypliną wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się jest dyscyplina naukowa „nauki medyczne” (68% efektów uczenia się).

 

 

Absolwent studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym uzyskuje tytuł magistra w zakresie pielęgniarstwa. Studia trwają 4 semestry, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300, a liczba uzyskanych punktów ECTS wyniesie nie mniej niż 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.              

Celem kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w wiedzę szczegółową oraz przygotowanie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa.

Kształcenie  na studiach II stopnia mogą podejmować osoby, które posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do: samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej osobom w różnym stanie zdrowia i różnym wieku; zarządzania opieką; współpracy w zespołach opieki zdrowotnej; opracowywania i realizowania programów edukacji zdrowotnej; określenia priorytetów badań naukowych w pielęgniarstwie; uczestniczenia w pracach zespołów naukowo-badawczych; uczestniczenia w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i innych przedstawicieli zawodów medycznych.

Osiągnięcie efektów kształcenia daje możliwość zatrudnienia między innymi: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, uczelniach wyższych, w organach administracji publicznej oraz jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

 

Uchwała Nr 233l2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 rnaja 2017 r. w sprawie wniosku Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze o nadanie Wydziałowi Przyrodniczo-Technicznemu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku ,,pielęgniarstwo" na poziomie studiów drugiego stopnia >>>

 

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie nadania Wydziałowi Prryrodniczo-Technicznemu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie j Górze uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku,,pielęgniarstwo" >>>

 

Odpłatność za studia >>>

Kalendarz studiów>>>