POWRÓT

Wykaz artykułów

 
Wszystkie tomy Zeszytów dostępne są w Bibliotece Naukowej KPSW w Jeleniej Górze.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom I (2009)

"ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA W TEORII I PRAKTYCE"


Redakcja: Zbigniew Domosławski i Marian Michalski
 
 
 1. RAJMUND ADAMIEC, ANDRZEJ BODUŁA, RAFAŁ MAŁECKI, Ocena porównawcza skuteczności pentoksyfiliny i sulodeksydu w objawowym leczeniu miażdżycy zarostowej.
 2. ZOFIA IGNASIAK, JAROSŁAW DOMARADZKI, The relations between childrens body mass index and selected hemodynamic parameters of circulatory system during physical effort.
 3. MICHAŁ JELEŃ, Relacje lekarz-pacjent.
 4. MAŁGORZATA MILKO, DARIUSZ MILKO, Możliwości zastosowania kinesiology tapingu w leczeniu pourazowej niestabilności stawu ramiennego.
 5. PRZEMYSŁAW MINTA, Wybrane aspekty patogenezy zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.
 6. MARZENA PEŁCZYŃSKA, ZOFIA KUDRYŃSKA, Skostnienie pozastawowe jako przyczyna przewlekłych dolegliwości bólowych–opis przypadku.
 7. ZYGMUNT PROCHOWICZ, Masaż jako procedura medyczna.
 8. BARBARA SZWED, HALINA WOJNOWSKA-DAWISKIBA, DOROTA BLAJERSKA, JERZY TWARDAK, Zastosowanie skali J.K. Winga do oceny społecznego zachowania pacjentów leczonych w oddziale psychiatrycznym z powodu schizofrenii.
 9. ZBIGNIEW DOMOSLAWSKI, Z moich doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych.
 10. IZABELLA BŁACHNO, Edukacyjne aspekty skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy fizykoterapeuty.
 11. TERESA NEUMANN, Akcja profilaktyki cukrzycy i choroby nadciśnieniowej przeprowadzona przez studentów Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
 12. TERESA NEUMANN, Moja przygoda z językiem migowym w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze.
 13. URSZULA SUPIŃSKA, Diagnoza osobnicza, grupowa i środowiskowa pierwszym podstawowym ogniwem prakseologicznego modelu działania w wychowaniu fizycznym.
 14. ANDRZEJ BŁACHNO, Obozy wędrowne – elementem kształcenia studentów kierunku Wychowania Fizycznego Kolegium Karkonoskiego.

 

 

 

Tom II (2011)

„ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA” – SYSTEM ZINTEGROWANEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MATERIAŁY Z KONFERENCJI

 

Redakcja: Krystyna Demkowicz i Wioletta Palczewska
 
 
 
 1. WIOLETTA PALCZEWSKA, Podstawowe zabiegi resuscytacyjne według Wytycznych 2010 Europejskiej Rady Resuscytacyjnej.
 2. NIKOLAJ LAMBRINOW, Zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2010 w stosunku do Wytycznych Resuscytacji 2005.
 3. DOROTA PATYŃSKA, Etyka i prawa pacjenta w działaniach ratowniczych.
 4. MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, Ratownik w obliczu stresu.
 5. ROBERT PIETRYSZYN, Porównanie systemów ratownictwa medycznego w Euroregionie Nysa na przykładzie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze oraz Służb Ratownictwa Kralovohradeckiego (ZZSKHK) i Libereckeho Kraje (ZZSLK).
 6. ARKADIUSZ KAWKA, Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zgorzelcu w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego na Dolnym Śląsku.
 7. ZBIGNIEW KLIMEK, „Łańcuch życia” – miejsce i rola policji w realizacji zadań związanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzi w stanach nagłych zagrożeń.
 8. TERESA GOLA, Pierwsza pomoc w procesie nauczania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 

 

 

Tom III (2011)

"ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA W TEORII I PRAKTYCE" 


Redakcja: Zbigniew Domosławski i Marian Michalski

 

 
 1. ZBIGNIEW DOMOSŁAWSKI, Odpowiedzialność moralna – główny problem zawodów medycznych.
 2. MARIUSZ GRABOWSKI, MAŁGORZATA FORTUNA, Ocena wybranych parametrów oddechowych u muzyków sekcji dętej PSM I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze w aspekcie ćwiczeń oddechowych.
 3. PAULINA FEDOROWICZ, MARZENA PEŁCZYŃSKA, Edukacyjna rola pielęgniarki w przygotowaniu dziecka z cukrzycą i jego rodziców do samoopieki.
 4. MARIOLA SIKORSKA, HALINA WOJNOWSKA-DAWISKIBA, Ocena stanu wiedzy pielęgniarek oddziałów intensywnej terapii na temat roli i funkcji zawodowych.
 5. TERESA GOLA, Pielęgniarka ratunkowa w świadomości studentów studiów stacjonarnych.
 6. BARBARA CIEŚLIK, MAŁGORZTA FORTUNA, Ocena częstości występowania czynników ryzyka miażdżycy u ludzi między 40 a 60 rokiem życia.
 7. EWELINA PILARSKA, MAŁGORZATA FORTUNA, Znaczenie wybranego kierunku studiów a styl życia w aspekcie zagrożenia zdrowia.
 8. TOBIASZ NOWAKOWSKI, MAŁGORZATA FORTUNA, Aktywność fizyczna studentów Kolegium Karkonoskiego a bóle kręgosłupa.
 9. TADEUSZ LATOŚ, Być dobrym lekarzem. Co to znaczy?
 10. WIOLETTA PALCZEWSKA, Rola pielęgniarki w Systemie Ratownictwa Medycznego.
 11. JAROSŁAW DOMARADZKI, ZOFIA IGNASIAK, Zróżnicowanie płciowe wybranych predyspozycji koordynacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym – wyniki wiedeńskiego systemu testowego.
 12. URSZULA SUPIŃSKA, Szkolne wychowanie fizyczne jako proces samopoznania.
 13. ANNA KOŁCZ-TRZĘSICKA, MAŁGORZTA FORTUNA, Taniec towarzyski jako terapeutyczna forma zajęć dla osób niedowidzących i słabowidzących.
 14. PAWEŁ PIEPIORA, Trening techniczny zawodnika karate.
 15. ZBIGNIEW DOMOSłAWSKI, Papieskim szlakiem na Chojnik koło Jeleniej Góry.
 16. ZBIGNIEW DOMOSłAWSKI, Śnieżka – historia nie tylko turystyki, ale i medycyny.

 

 

Tom IV (2012)

"MEDYCYNA, KULTURA FIZYCZNA I TECHNIKA W TEORII I PRAKTYCE"


Redakcja: Zbigniew Domosławski i Marian Michalski
 
 
 
 1. MAŁGORZATA FORTUNA, WOJCIECH BIJAN, Ocena wydolności anaerobowej u piłkarzy na podstawie testu Wingate.
 2. ANDRZEJ BLACHNO, Olimpizm w świadomości młodzieży.
 3. MALGORZTA FORTUNA, WOJCIECH BIJAN, Znaczenie aktywności fizycznej w kształtowaniu składu ciała u
 4. chłopców w wieku 13-14 lat.
 5. ZOFIA IGNASIAK, ANTONINA KACZOROWSKA, ALEKSANDRA KATAN, JAROSŁAW DOMARADZKI, Sprawność ruchowa kobiet w starszym wieku oceniana testem Fullertona.
 6. MAGDALENA KϋBLER, URSZULA SUPIŃSKA, Dialog na lekcji wychowania fizycznego – obszar jednomyślności czy dwóch głosów.
 7. RAJMUND ADAMIEC, Owrzodzenie żylne. Współczesny algorytm kompleksowej terapii.
 8. RAJMUND ADAMIEC, Obrzęki kończyn dolnych; niedoceniany problem współczesnej medycyny.
 9. IWONA CHAJĘCKA, Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u osób po udarze mózgu testem Fullerton.
 10. ZBIGNIEW DOMOSŁAWSKI, Więzi medyczne Dolnego Śląska z Poznaniem i Wielkopolską w XIX stuleciu.
 11. RAFAL SZAFRANIEC, ARKADIUSZ CHOCIAN, JOANNA BIEŃ, Ocena zastosowania metody Kinesjology Taping w terapii skojarzonej pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego.
 12. DANUTA FJAŁKOWSKA, Corporate Social Responsibility – zamieszanie wokół początków.
 13. ZBIGNIEW FJAŁKOWSKI, BOGDAN MIEDZIŃSKI, GRZEGORZ WIŚNIEWSKI, Wyznaczenie reaktancji zastępczej układu turbogenerator-transformator blokowy – sieć elektroenergetyczna dla składowej symetrycznej zgodnej w przypadku wystąpienia zwarcia w uzwojeniach turbogeneratora.
 14. BEATA LASZKIEWICZ, A note on computing the matrix sector function for p=3 by complex Schur algorithm.
 15. BARTOSZ ŁOŚ, DAMIAN DUDEK, Klasyfikacja słownikowa zbiorów tekstowych przy użyciu algorytmu Aho-Corasick.
 16. KATARZYNA MĘCINA, DAMIAN DUDEK, Zastosowanie techniki komputerowej w projekcie interaktywnej mapy dawnej Jeleniej Góry.
 17. BEATA MUCHA, Zarządzanie antykryzysowe w przedsiębiorstwie.

 

 

Tom V (2013)


Redakcja: Zbigniew Domosławski i Marian Michalski

Recenzja: Zbigniew Domosławski, Marian Michalski, Franciszek W. Przystupa
 
 
 
 1. IWONA DEMCZYSZAK, DOMINIKA CABAN, Poziom wiedzy studentów regionu jeleniogórskiego na temat czynników ryzyka choroby niedokrwiennej mięśnia serca.
 2. ZBIGNIEW DOMOSLAWSKI, Nie unikajmy trudnych tematów. W sprawie integracji nauczania.
 3. ZBIGNIEW DOMOSŁAWSKI, Autorytet oraz godność w życiu i we współczesnej medycynie.
 4. MAŁGORZATA FORTUNA, EWA MOŚCICKA, Ocena wpływu treningu Nordic Walkingna wydolność fizyczną u pacjentów w Centrum Rehabilitacji Czerniawa Zdrój.
 5. MAŁGORZTA NYC, Animacja aktywności rekreacyjno-sportowej dzieci z wykorzystaniem gier i zabaw na koniu.
 6. JADWIGA PIETRASZEWSKA, BOGDAN PIETRASZEWSKI, Budowa ciała oraz wybrane parametry biomechaniczne u studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
 7. IRMINA PIETRZAK, IWONA DEMCZYSZAK, Rodzaje, metody leczenia oraz profilaktyka najczęstszych urazów występujących w tańcu towarzyskim.
 8. PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI, Aktywne słuchanie w opiece zdrowotnej.
 9. PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI, Trudności w komunikacji lekarz-pacjent oraz ich przejawy i źródła.
 10. PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI, Empatia kliniczna lekarza i jej znaczenie w przebiegu procesu terapeutycznego.
 11. ZYGMUNT PROCHOWICZ, GRZEGORZ KRASOMSKI, Procedura masażu leczniczego w okresie laktacji.
 12. ZYGMUNT PROCHOWICZ, Ocena skuteczności masażu leczniczego w usuwaniu objawów zespoł u napięcia przedmiesiączkowego.
 13. IZABELA SKATULSKA, ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI, Ocena statyki miednicy w przebiegu uszkodzeń wiązadeł stanów kolanowych.
 14. IZABELA SKATULSKA, ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI, Wstępna ocena kriostymulacji CO2 i mobilizacji wg. metody PNF u pacjentów ze spastycznym napięciem mięśni po udarze mózgu.
 15. IZABELA SKATULSKA, ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI, Zespół bolesnego barku w aspekcie zespołu przeciążeniowego mięśni rotatorów.
 16. MAŁGORZATA BARAŃSKA, BEATA LASZKIEWICZ, Aplikacja wspomagająca działalność przychodni stomatologicznej.
 17. SŁAWOMIR BARCZAK, BEATA LASZKIEWICZ, Aplikacja internetowa wspierająca działalność hobbystyczną hodowców gołębi pocztowych.
 18. MICHAŁ BUGAJNY, DAMIAN DUDEK, Automatyczna analiza zbiorów tekstowych przy użyciu algorytmu LSI.
 19. DANUTA FJAŁKOWSKA, Systemy wczesnego ostrzegania jako kluczowe narzędzie controllingu strategicznego.
 20. DANUTA FJAŁKOWSKA, Praktyka stosowania narzędzi strategicznego zarządzania – wyniki badań empirycznych.
 21. ZBIGNIEW FJAŁKOWSKI, Informacja i informatyka w systemach logistycznych.
 22. ZBIGNIEW FIAŁKOWSKI, MARCIN HABRYCH, ALEKSANDER LISOWIEC, BOGDAN MIEDZIŃSKI, GRZEGORZ WIŚNIEWSKI, Problemy projektowe i optymalizacji cewki Rogowskiego wykonanej w technologii PCB.
 23. MARTA KACZMAREK, Bezpieczeństwo w ujęciu państwowym i jednostkowym.
 
 

 

Tom VI (2014) 


Redakcja: Zbigniew Domosławski i Marian Michalski

Recenzja: Zbigniew Domosławski, Marian Michalski, Franciszek W. Przystupa
 
 
 
 1. IRENA BARTUSIAK, ADRIAN CHEBA, MONIKA JAKUSZKO, DOMINIKA WINIARZ, Projekt edukacyjny „Mały Mistrz” w percepcji nauczycieli jeleniogórskich szkół podstawowych.
 2. JOLANTA BIELAWSKA, Opieka geriatryczna nad pacjentem z depresją.
 3. ANDRZEJ BLACHNO, Sport i polityka.
 4. WIKTOR DŻYGÓRA, Teoretyczno-praktyczne problemy współczesnej genetyki medycznej.
 5. MAŁGORZATA FORTUNA, Poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa, fizjoterapii i wychowania fizycznego dotyczący zakażenia HIV i choroby AIDS.
 6. MAŁGORZATA FORTUNA, ADRIAN CHEBA, MARIUSZ DZIADKOWIEC-MICHOŃ, Ocena wydolności anaerobowej studentów wychowania fizycznego KPSW na podstawie testu Wingate.
 7. K. MATUSZYK, M. FORTUNA, I. DEMCZYSZAK, A. KONIECZNA-GORYSZ, T. NOWAKOWSKI, Aktywność fizyczna, a subiektywna ocena stanu zdrowia studentów KPSW w Jeleniej Górze.
 8. A.POBORSKA, M.FORTUNA, I. DEMCZYSZAK, A. KONIECZNA-GORYSZ, O. MIESZAŁA, Ocena następstw wysokiej i niskiej aktywności u wybranych grup kobiet.
 9. ARKADIUSZ RZEPKA, WOJCIECH LARA, Zmienność komponentów sprawności fizycznej studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w badaniach longitudinalnych.
 10. MACIEJ ŚLIWA, IWONA DEMCZYSZAK, KATARZYNA KAMIŃSKA, Przydatność miejscowej krioterapii w rehabilitacji pacjentów po artroskopii stawu kolanowego.
 11. JAN SUPIŃSKI, URSZULA SUPIŃSKA, Proces szkolnego wychowania fizycznego w dobie zmian edukacyjnych.
 12. URSZULA SUPIŃSKA, MAGDALENA KŰBLER, MARZENA CHANTSOULI, Postawy wobec kultury fizycznej młodzieży licealnej ze stałą usprawiedliwioną absencją.
 13. RAFAŁ SZAFRANIEC, ANITA MOMOT, Wpływ 24-dniowego leczenia uzdrowiskowego na stopień odczuwania bólu u pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.
 14. MIROSŁAW CHRZANOWSKI, JERZY JANUSZKIEWICZ, System nawigacji satelitarnej w praktyce inżynierskiej i zarządzaniu.
 15. DAMIAN DUDEK, Generowanie danych testowych w bazach transakcyjnych.
 16. DANUTA FJAŁKOWSKA, Controlling marketingu w branży usługowej.
 17. DANUTA FJAŁKOWSKA, ZBIGNIEW FJAŁKOWSKI, Społecznie odpowiedzialne zarządzanie interesariuszami a BHP.
 18. EUGENIUSZ GRONOSTAJ, MIROSŁAW CHRZANOWSKI, Metody cyfrowej wizualizacji zabytków – cyfrowa rekonstrukcja Bramy Zamkowej w Jeleniej Górze.
 19. TOBIASZ IDZI, DAMIAN DUDEK, Program równoważący obciążenie serwerów internetowych.
 20. TADEUSZ LEWANDOWSKI, Proble`mes s`electionne`s de s`ecurte` et de protection informatique.
 21. JERZY PIETRUSZEWSKI, MIROSŁAW CHRZANOWSKI, Synteza wybranych układów sekwencyjnych synchronicznych z wykorzystaniem syntezy kombinacyjnej.
 22. DAMIAN POGONOWSKI, DAMIAN DUDEK, Elektroniczny dziennik treningowy dla osób uprawiających pływanie.
 
 
 

Tom VII (2015)


Redakcja: Zbigniew Domosławski i Marian Michalski

Recenzja: Zbigniew Domosławski, Marian Michalski, Franciszek W. Przystupa
 
 
 
 1. IRENA BARTUSIAK, Walory i możliwości aktywności turystycznej w Karkonoszach w opinii jeleniogórskiej młodzieży.
 2. JOLANTA BIELAWSKA, Schizofrenia. Propozycje opiekuńcze i terapeutyczne.
 3. JOLANTA BIELAWSKA, Więzi rodzinne i społeczne w obliczu choroby przewlekłej i niepełnosprawności na przykładzie stwardnienia rozsianego. Studium przypadku.
 4. KUBA CHADRYŚ, IWONA DEMCZYSZAK, Występowanie wad postawy w grupie sportowej ratowników wodnych.
 5. JAROSŁAW DOMARADZKI, ZOFIA IGNASIAK, WERONIKA STODÓŁKA, The predictors of fallus in adult and senior women from cities of Lower Silesia, Poland.
 6. WIKTOR DŻYGÓRA, Problemy farmakogenetyki i genetycznych metodleczenia.
 7. MAŁGORZATA FORTUNA, PIOTR GAJEWSKI, PIOTR SKARBEK, Ocena wydolności tlenowej u kobiet w wieku 20-24 lata.
 8. WIOLETTA PALCZEWSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, Miażdżyca – podstępny zabójca.
 9. JANUSZ PIEPIORA, PAWEŁ PIEPIORA, ZBIGNIEW PIEPIORA, JAN SUPIŃSKI, Przygotowanie taktyczne zawodnika karate.
 10. JACEK FALKENBERG, ARKADIUSZ RZEPKA, Wolontariat sportowy w obszarach edukacji i sportu, stan obecny a perspektywy.
 11. MAGDALENA KŰBLER, URSZULA SUPIŃSKA, Proces kontroli i oceny w wychowaniu fizycznym (model oceny wspierającej).
 12. MIROSŁAW CHRZANOWSKI, STANISŁAW KUŹMIŃSKI, JERZY PIETRUSZEWSKI, Synteza układów logicznych z wykorzystaniem wyrażeń regularnych.
 13. DAMIAN DUDEK, Generowanie reguł asocjacyjnych dla modeli eksploracji danych.
 14. EUGENIUSZ GRONOSTAJ, System Informacji Przestrzennej dla dziedzictwa kulturowego, na przykładzie Jeleniej Góry – bezinwazyjne badanie przeszłości.
 15. MIROSLAW CHRZANOWSKI, JERZY JANUSZEWICZ, STANISŁAW KUŹMIŃSKI, Projekt i implementacja gry internetowej opartej na wzorcu MVC.
 16. BEATA LASZKIEWICZ, Algorithms for computing the matrix sector function by principal Pade` iterations.
 17. BARTOSZ BĘBEN, BOGDAN MIEDZIŃSKI, ANDRZEJ TOMCZYK, Badania możliwości efektywnego wykorzystania transmisji PLC-BPL w górniczych sieciach średniego napięcia 6kV.
 18. BEATA MUCHA, Ergonomiczne stanowisko pracy na przykładzie operatora wózka widłowego.
 19. DAMIAN DUDEK, PIOTR WALCZAK, Sport elektroniczny w aplikacji dla urządzeń przenośnych.
 
 
 

Tom VIII (2016)


Redakcja: Wioletta Palczewska, Irena Bartusiak

Recenzja: Franciszek W. Przystupa, Małgorzata Sobieszczańska, Wioletta Dziubek-Rogowska, Marian Michalski, Wiktor Dżygóra
 
 
 
 1. NATALIA BACZYŃSKA, MAŁGORZATA FORTUNA, Uszkodzenia więzadeł krzyżowych kolana – studium jednego przypadku.
 2. IRENA BARTUSIAK, AGATA NOWAK, Kultura fizyczna osób starszych w pedagogicznej refleksji.
 3. JOLANTA BIELAWSKA, Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką ze schizofrenią paranoidalną w warunkach domu
 4. pomocy społecznej. Studium przypadku.
 5. ANDRZEJ BŁACHNO, Historia zespołu koszykówki kobiet KU AZS Kolegium Karkonoskiego w zarysie.
 6. MAŁGORZATA FORTUNA, ANNA KONIECZNA-GORYSZ, Wykorzystanie Metody Feldenkraisa w leczeniu bólu, jako komplementarna metoda rehabilitacji.
 7. MICHAŁ KRZESIŃSKI, ILONA CIĘSZCZYK, Coaching w rekreacji i sporcie.
 8. EWELINA MAZUREK, PAWEŁ HRYNIEWIECKI, TOMASZ KLEKIEL, Nowoczesne metody projektowania systemów wspomagających leczenie dysfunkcji układu ruchu na przykładzie kortezy dłoni.
 9. PAEŁ PEPIORA, ELŻBIETA ZAKRZEWSKA, Badania profilaktyczne wad postawy ciała u dzieci i młodzieży z regionu jeleniogórskiego.
 10. JUSTYNA PIOTROWSKA, SYLWIA PACAK, IWONA DEMCZYSZAK, MARTYNA PŁAŻEWSKA, MAŁGORZATA FORTUNA, DOROTA CICHOŃ, Wpływ masażu klasycznego na poziom odczuwania bólu w obrębie kręgosłupa u młodzieży studiującej – doniesienie wstępne.
 11. MAGDALENA SUPERSON, Wpływ laktozy na odkładanie tkanki tłuszczowej u osób aktywnych fizycznie.
 12. MAGDALENA TALARCZYK, IRENA BARTUSIAK, Druga strona medalu – moja droga kształtowania sportowych orientacji życiowych.
 13. ELŻBIETA ZAKRZEWSKA, PAWEL PEPIORA, Sytuacja organizacyjno-ekonomiczna osób niepełnosprawnych zatrudnionych w placówkach medycznych na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze
 14. ANDRZEJ BŁACHNO, Sportowe sukcesy studentów Kolegium Nauczycielskiego i Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w latach 1996-2016.
 
******
 
 1. KACPER BRONISZEWSKI, BEATA LASZKIEWICZ, Aplikacja dydaktyczna ilustrująca wykorzystanie asymetrycznych algorytmów szyfrowania na przykładzie algorytmu RSA.
 2. ROBERT CZAJA, JERZY JANUSZEWICZ, Informacyjne aplikacje mobilne na przykładzie aplikacji o Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej (KPSW).
 3. ZBIGNIEW FJAŁKOWSKI, DANUTA FJAŁKOWSKA, Społeczeństwo informacyjne a wykorzystanie technologii ICT w administracji.
 4. ZBIGNIEW FJAŁKOWSKI, BOGDAN MIEDZIŃSKI, WITOLD DZIERŻANOWSKI, ALEKSANDER LISOWIEC, Możliwości kształtowania charakterystyk pomiarowych cewek Rogowskiego w technologii PCB HDI do detekcji przewodzonych zakłóceń pola elektromagnetycznego w zakresie pracy PLC.
 5. ROMAN GIELERAK, WOJCIECH KOZIK, BI-partite Schmidt`s decompositions of some maximally entangled 3-qubits and 4-qubits pure states.
 6. BEATA LASZKIEWICZ, DOMINIK OWSIANKA, Sortowanie przez wstawianie – porównywanie różnych modyfikacji.
 7. JERZY PIETRUSZEWSKI, Optymalizacja w projektowaniu konstrukcji.