POWRÓT

Sylwetka zawodowa absolwenta kierunku Fizjoterapia

Sylwetka zawodowa absolwenta kierunku Fizjoterapia

Po ukończeniu studiów licencjackich w zakresie fizjoterapii absolwent posiada kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapeutycznych związanych z profilaktyką, promocją zdrowego stylu życia oraz rehabilitacją w chorobie i niepełnosprawności przez:

 • badanie i ocenę stanu narządu ruchu, stanów patologicznych narządów i  układów organizmu pacjenta, wybranych parametrów układu krążenia i  układu oddechowego, zdolności statyczno-kinetycznych narządu ruchu;
 • planowanie i stosowanie odpowiednich technik i metod w zakresie działania czynników fizykalnych z uwzględnieniem wskazań i  przeciwwskazań do wykonywania poszczególnych zabiegów, w procesie profilaktyki, terapii i rehabilitacji w: ortopedii i traumatologii, neurologii, pediatrii, internie, chirurgii, laryngologii, okulistyce, stomatologii, onkologii, reumatologii, pulmonologii, geriatrii, urologii, dermatologii, odnowie biologicznej i sporcie;
 • wykonywanie czynności z zakresu kompleksowej fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii, balneologii, masażu), oraz pośrednich czynności zawodowych wynikających z poszczególnych działów medycyny;
 • modyfikowanie metod i szukanie nowych rozwiązań w realizacji zadań zawodowych.
 • stosowanie profilaktyki indywidualnej i środowiskowej w odniesieniu do ochrony własnego zdrowia;
 • ocenianie efektywności działań fizjoterapeutycznych;
 • przygotowanie osób z najbliższego otoczenia pacjenta do zapewnienia komfortu życia codziennego, promowania zdrowia, profilaktyki, stosowania zaleconych technik i metod rehabilitacji;
 • dobieranie sposobów i technik realizowania działań uwzględniając warunki i miejsce realizowania fizjoterapii, ocenę stanu pacjenta, w tym jego samodzielność; pomagać człowiekowi w utrzymaniu zdrowia oraz rozwiązywaniu problemów mogących wynikać z jego indywidualnej reakcji na  stosowane metody diagnozowania, leczenia, rehabilitacji;
 • nauczanie wykonywania tych czynności życia codziennego, które gwarantują pacjentowi komfort oraz satysfakcję w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej w relacji ze środowiskiem;
 • korelowanie działań terapeutycznych z innymi działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi;
 • organizowanie działań w zakresie promocji zdrowia;
 • współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia indywidualnych osób, grup społecznych, całego społeczeństwa;
 • współpracę z pacjentem, jego rodziną i środowiskiem, grupami wsparcia działającymi na rzecz zdrowia;
 • propagowanie zachowań prozdrowotnych i stylu życia wspierającego zdrowie 
 • uczestnictwo w stwarzaniu odbiorcom usług rehabilitacyjnych przebywającym w różnych środowiskach, warunków do zachowań prozdrowotnych i realizowania stylu życia wspierającego zdrowie;
 • współpracę z osobami i instytucjami realizującymi programy profilaktyki
 • chorób uznanych za problemy społeczne
 • współpracę z pacjentem i jego rodziną w zapobieganiu lub ograniczaniu
 • ryzyka wystąpienia choroby i/lub powikłań:
 • realizację działań zapobiegających powstawaniu powikłań w wyniku,
 • preferowanego przez pacjenta stylu życia, stosowania metod diagnozowania i
 • terapii,
 • współdziałanie w uzyskaniu przez pacjenta niezależności i w  kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej powstałej z przyczyn rozwojowych, choroby, urazu o charakterze fizycznym, psychicznym, społecznym;
 • wykonywanie zabiegów usprawniających funkcje biologiczne, psychiczne i  społeczne zgodnie z ustalonym przez zespół fizjoterapeutyczny programem ,
 • włączyć rodzinę w proces rehabilitacji, nauczyć działań rehabilitacyjnych,
 • rozwijać u człowieka z trwałą lub czasową utratą zdrowia motywację i zdolność do samodzielnego życia,
 • oceniać wyniki pracy, wprowadzać modyfikacje do planu działania i stosowanych technik.