Konferencja dla studentów pielęgniarstwa w ramach projektu Cz-Pl

Konferencja dla studentów pielęgniarstwa w ramach projektu Cz-Pl

http://www.kpswjg.pl/public/ckfinder/userfiles/images/logo_interreg(1).jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYTUŁ PROJEKTU: Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

 

Miło nam poinformować, że 1 września rozpoczęliśmy realizację projektu dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Stronami projektu jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze oraz Wyższa i Średnia Szkoła Medyczną z Trutnova w Republice Czeskiej.
 

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA

 
Pierwszym działaniem projektowym będzie konferencja otwierająca, która odbędzie się w Trutnovie 09.11.2016 roku. PROGRAM KONFERENCJI
 
Cel konferencji:

Celem konferencji jest porównanie wybranych aspektów służby zdrowia w obu krajach, aby określić identyczne lub podobne metody i modele oraz wyróżnić cechy krajowe. Celem tego działania jest również udostępnienie innowacyjnych metod i przykładów dobrych praktyk. Porównanie będzie się koncentrować zwłaszcza na obszarach związanych z realizacją praktyk zawodowych personelu średniego szczebla medycznego.

 

Tematy wykładów:

1) System kształcenia pielęgniarek, specjalizacja – PL / Systém vzdělávání zdravotnických sester, specializace

prelegent strony polskiej: mgr Teresa Neumann (nauczyciel akademicki KPSW w Jeleniej Górze)

2) System opieki zdrowotnej - podstawy prawne, krajowe systemy ubezpieczeń – PL / Systém zdravotnické péče

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Dorota Gniewosz (Kierownik Delegatury Jeleniogórskiej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, doktorantka Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze)

3) Wymagania dotyczące ciągłego kształcenia pracowników placówek służby zdrowia– Cz / Požadavky na průběžné vzdělávání zaměstnanců zdravotnického zařízení

prelegent strony czeskiej

4) Wymagania i warunki zatrudnienia w Polsce i Czechach – Cz, Pl / Požadavky a podmínky pro získávání zaměstnání v ČR a PL

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska (Przewodnicząca Jeleniogórskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych)

prelegent strony czeskiej

5) Prawa pacjenta,obowiązki pielęgniarki – Cz / Práva pacientů, odpovědnost sester

prelegent strony czeskiej

 

W konferencji udział wezmą studenci i uczniowie kierunków medycznych szkół ponadgimnazjalnych (Średnia szkoła medyczna Trutnov, CZ) i szkół wyższych (Wyższa medyczna szkoła zawodowa Trutnov, CZ; Wydział Przyrodniczo-Techniczny KPSW, PL) oraz kadra nauczycielska z obu organizacji partnerskich.

 

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem studentów i wykładowców prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konferencji wysyłając maila na adres: bogumila.pieczychlebek@kpswjg.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

       

 

wpis: dr Monika Sobolak