Studenckie Koło Naukowe "BOLUS"

            Członkowie Koła BOLUS są zaangażowani w projekty naukowe dotyczące prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowej oraz stopnia świadomości wśród studentów KPSW w Jeleniej Górze dotyczących czynników ryzyka rozwoju miażdżycy i schorzeń z nią związanych.

         Zorganizowano wśród studentów kierunku pielęgniarstwa KPSW wypełnianie, zbieranie i analizowanie wyników kwestionariuszy badających wiedzę ankietowanych  na temat czynników ryzyka miażdżycy oraz optymalnego poziomu rekreacyjnej aktywności fizycznej zapobiegającej rozwojowi miażdżycy. Uzyskane wyniki są aktualnie w fazie opracowywania.

        Przeprowadzono akcję pobierania próbek krwi wśród wolontariuszek, członkiń Koła do badań w zakresie gospodarki lipidowej, stężenia glukozy i analiz genetycznych, wykrywających wrodzone predyspozycje do zmian miażdżycowych układu sercowo-naczyniowego. Wyniki tych  badań są w trakcie opracowywania i analizy statystycznej. 

       Członkowie Koła  zgromadzili kilkadziesiąt ankiet od osób chorych na cukrzycę 2 typu, badając rozpowszechnienie czynników ryzyka miażdżycy, częstość powikłań narządowych w cukrzycy oraz zdiagnozowanej choroby niedokrwiennej serca. Siedziba koła znajduje się na terenie uczelni w budynku nr 3.

Program działalności Studenckiego Koła Pielęgniarskiego „BOLUS”

 1. poszerzanie wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu  pielęgniarstwa i promocji zdrowia;
 2. udział i prezentacje prac i wyników badań na konferencjach naukowych;
 3. opracowywanie pomocy dydaktycznych, prelekcje, pokazy i szkolenia z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia;
 4. pisanie prac naukowych o tematyce zabiegowej i nie zabiegowej;
 5. spotkania dydaktyczne ze specjalistami poszczególnych dziedzin medycznych;
 6. dyskusje na temat kodeksu etycznego pielęgniarek i położnych, modelu pielęgnowania i jego zastosowania w realiach współczesnego szpitalnictwa;
 7. prezentacje, referaty, wizytacje w placówce dotyczące pielęgniarstwa endoskopowego;
 8. pielęgniarstwo operacyjne (zadania pielęgniarek) - referaty, zajęcia praktyczne;
 9. pielęgniarstwo pediatryczne – wizytacje w placówce, zajęcia praktyczne, referaty;
 10. współpraca z innymi organizacjami: ZOL w Jeleniej Górze, PCK, Punktem Krwiodastwa, Ośrodkiem Opiekuńczym w Szklarskiej Porębie;
 11. współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim.

 

Opiekunowie Koła:

 

prof. Małgorzata Sobieszczańska   wyślij e-mail - prof. Małgorzata Sobieszczańska

mgr Teresa Gola  wyślij e-mail - mgr Teresa Gola

 
 

Przewodnicząca:

 

Agnieszka Wieczysty

 
 
 
 

.........................................................................................................................................................................

 
 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Uczestnictwo studentek pielęgniarstwa w Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

Olimpiada odbywała się w trzech etapach.

Pierwszy etap odbył się 3.03.2017r., do którego przystąpiło 29 studentów trzeciego roku pielęgniarstwa polegał on na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie 60 minut. Do drugiego etapu przeszło 6 studentów którzy uzyskali największa liczbę punktów.

Drugi etap odbył się 4.04.2017r., polegał na napisaniu procesu pielęgnowania ( metoda przypadku). Przypadki opracowała komisja w składzie; mgr Maria Bąk – przewodnicząca, mgr, Renata Wojtasik członek, Renata Wysocka– członek, Teresa Nneumann - członek . Zarówno I jak i II etap odbyły się na terenie K P S W. W trzecim etapie wzięły udział dwie studentki tj. Katarzyna Bielewicz i Paula Lompart , uzyskały one największą liczbę punktów w 2 etapie .

Ostatni, czyli trzeci etap odbył się w PWSZ w Nowym Sączu. Studentki przedstawiały swoją pracę u formie prezentacji ,której temat brzmiał ,,Dobra praktyka pielęgniarska w kontroli bólu.”

Studentki otrzymały drobne upominki i dyplomy uczestnictwa.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

12.03.2016 Angio-Diabetologia III Dolnośląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Choroby autoimmunologiczne w obrazie powikłań naczyniowych cukrzycy” część I.

5.04.2016 II etap Olimpiady Pielęgniarskiej. Do finału zakwalifikowały się 2 studentki, które na ostatnim, etapie olimpiady zdobyły wyróżnienie.

14.05.2016 Targi edukacyjne na rynku w Jeleniej Górze, mierzenie ciśnienia oraz zapoznawanie ludzi z zagrożeniami dotyczącymi cukrzycy.

03.06.2016 VI Wałbrzyska Konferencja Neurologiczno-Neurochirurgiczna. Temat - Postępy
w leczeniu chorób układu nerwowego.

05.06.2016 Cieplicki Maraton Ekologiczny Wybieram Zdrowie, mierzenie ciśnienia oraz sprawdzanie poziomu cukru.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!