Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej Dietetyka <<<

PRZYRZECZENIE

Z szacunkiem i powagą przyjmuję nadany mi tytuł dietetyka i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

1. Chronić życie i zdrowie ludzkie.

2. Wykorzystywać swą wiedzę w profilaktyce i dietoterapii schorzeń.

3. Wykazywać gotowość niesienia pomocy każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, przynależność religijną, poglądy polityczne, wiek, stan majątkowy i inne.

4. Przestrzegać prawa oraz szanować godność każdego człowieka.

5. Dążyć do pozytywnych skutków żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie.

6. Doskonalić swoje umiejętności zgodnie z osiągnięciami nauk medycznych i żywieniowych.

7. Strzec godności dietetyków

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Założenia etyki zawodowej wynikają z podstawowych zasad etycznych i mają na celu przestrzeganie praw pacjenta/klienta, współżycia społecznego oraz poszanowanie godności zawodu.

2. Zadania zawodowe dietetyka to świadome i dobrowolne podejmowanie działań z zakresu żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie z poszanowaniem ich potrzeb niezależnie od sytuacji zdrowotnej czy społecznej.

3. W pracy zawodowej celem nadrzędnym jest dobro odbiorcy usług dietetycznych oraz wysoki statut wykonywanego zawodu.

4. Dietetyk posiadający prawnie potwierdzony tytuł zawodowy ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania.

5. Obowiązkiem dietetyka jest stały rozwój zawodowy i osobisty, a jego kwalifikacje powinny wynikać z aktualnego poziomu naukowo popartej wiedzy.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Rozdział I

Dietetyk a pacjent

1. Pacjent ma prawo do otrzymywania świadczeń dietetycznych bez względu na rasę, płeć, narodowość, poglądy, stan majątkowy i inne.

2. Pacjent ma prawo do poszanowania jego godności osobistej, prywatności, a jego relacje z dietetykiem będą opierały się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu.

3. Dietetyk ma obowiązek dostosować sposób żywienia pacjenta do zaleceń lekarza i stanu zdrowia pacjenta,zgodnie z naukowo przyjętymi standardami dobrej praktyki w żywieniu i dietetyce.

4. Pacjent ma prawo do otrzymania rzetelnej i wyczerpującej informacji odnośnie sposobu żywienia.

5. Dietetyk ma obowiązek poinformowania pacjenta o ewentualnym ryzyku nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych oraz oczekiwanych korzyściach ich wdrożenia.

6. Pacjent ma prawo do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu żywienia oraz do wyboru dietetyka, a ten nie może negować jego decyzji.

7. Dietetyk zobowiązany jest do zachowaniaw tajemnicy wszystkich informacji o pacjencie i jego środowisku uzyskanych w związku z pełnieniem roli zawodowej. Śmierć pacjenta nie zwalnia go od obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej.

8. Dietetyk nie może wykraczać poza swoje kompetencje i umiejętności w wykonywaniu zadań zawodowych.

9. Dietetyk stosuje tylko uznane naukowo metody dietoterapii.

10. Dietetyk wykonuje swoje zadania zawodowe rzetelnie i bezstronnie zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami.

11. W czasie wykonywania zadań zawodowych dietetyk nie może działać pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

Rozdział II

Dietetyk a praktyka zawodowa i nauka

1. Dietetyk ma obowiązek nieustannie podnosić swoje kompetencje zawodoweoraz dążyć do rozwoju wiedzy żywieniowej i dietetycznej.

2. Dietetyk powinien partycypować w badaniach naukowych, stosować i objaśniać ich wynikicelem podniesienia poziomu świadczonych usług.

3. Dietetyk ma prawo brać udział w badaniach naukowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a uzyskane wyniki udostępniać np. w czasie konferencji czy w czasopismach naukowych.

4. Dietetyk ma prawo członkowstwa w towarzystwach i instytucjach naukowych, których celem jest promowanie życia i zdrowia człowieka poprzez czynnik żywieniowy.

5. Dietetyk nie może współpracować z organizacjami i zakładami produkcyjnymi mającymi cele sprzeczne z interesami zawodowymi i moralnymi dietetyków.

6. Dietetyk dba o godność zawodu wzbudzając ogólny szacunek i zaufanie.

Rozdział III

Dietetyk a współpracownicy

1. Dietetyk, jako członek zespołu terapeutycznego, dąży do wprowadzenia żywienia w proces leczniczy.

2. Dietetyk ma prawo dostępu do informacji mających wpływ na realizację czynności zawodowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego oraz pacjenta.

3. Dietetyk nie łamie tajemnicy zawodowej dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z innymi członkami zespołu terapeutycznego.

4. Dietetyk nie ocenia ani nie dyskredytuje postępowania współuczestników zespołu terapeutycznego.

5. Dietetyk dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolegami i koleżankami. Przekazuje im dobre wzorce kulturowei poszanowania człowieka. Wprowadzając ich do pracy kształtuje w nich nawyk pracowitości, uczciwości, rzetelności, dokładności i empatii w dążeniu do najwyższego poziomu świadczonych usług.

Rozdział IV

Dietetyk a komunikacja społeczna

1. Dietetyk dba o zdrowie społeczeństwa poprzez skuteczną komunikację rozwijając strategie i programy żywieniowe, prowadząc edukację i szkolenia z zakresu dietetyki.

2. Dietetyk podejmuje działania w celu złagodzenia skutków głodu, niedożywienia i nieprawidłowego żywienia.

3. Dietetyk, zgodnie ze swoją wiedzą opartą na dowodach, przeciwdziała praktykom żywieniowym uznanym przez naukę za bezwartościowe i/lub szkodliwe dla zdrowia.

4. Dietetyk wspiera i promuje swój zawód.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Kodeksu nie kolidują z obowiązującymi Kodeksami etyki zawodowej zawodów medycznych.

2. W przypadkach nieujętych w Kodeksie Etyki Zawodowej Dietetyka należy postępować zgodnie z dobrym obyczajem i przepisami prawa.

3. Jakiekolwiek zmiany w kodeksie mogą być dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

4. Kodeks wchodzi w życie po uchwaleniu przezKrajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki z dniem 20.12.2014r.

 

Źródło: Polskie Towarzystwo Dietetyki <<<