Kierunkowe efekty kształcenia - pielęgniarstwo II stopień

 

 

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIU

STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

 

 

Symbol

Kierunkowe efekty kształcenia

Podstawa odniesienia

WIEDZA

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH

(teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii)

A.W1.

dokonuje analizy teorii i modeli pielęgnowania, ich tworzenia i funkcjonowania w pielęgniarstwie oraz wskazuje wymagania związane z tworzeniem modeli i teorii: poznawczych i systemowych;

A.W2.

interpretuje zagadnienia dotyczące paradygmatu pielęgniarstwa i jego filozofii oraz holistycznego wymiaru opieki pielęgniarskiej;

A.W3.

omawia międzynarodowe klasyfikacje praktyki pielęgniarskiej;

A.W4.

zna przepisy prawne dotyczące zawodu, systemów kształcenia i nabywania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki w Polsce i w Unii Europejskiej;

A.W5.

charakteryzuje systemy opieki pielęgniarskiej w Unii Europejskiej i wyjaśnia zasady funkcjonowania pielęgniarstwa na świecie;

A.W6.

różnicuje systemy kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej;

A.W7.

zna rolę i obszary działania pielęgniarskich stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych oraz krajowych, np. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), International Council of Nurses (ICN), EuropeanFederation of Nurses (EFN), Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy (WENR);

A.W8.

omawia procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w Unii Europejskiej;

A.W9.

zna rolę WHO i ICN w rozwoju pielęgniarstwa;

A.W10.

charakteryzuje system opieki zdrowotnej i podsystem pielęgniarstwa;

A.W11.

zna specyfikę funkcji kierowniczych, istotę delegowania zadań i proces podejmowania decyzji;

A.W12.

różnicuje style zarządzania oraz cechy przywództwa;

A.W13.

zna zasady zarządzania strategicznego oraz podstawowe metody analizy strategicznej;

A.W14.

charakteryzuje marketing usług zdrowotnych;

A.W15.

zna zasady rekrutacji kandydatów do pracy i planowania zasobów ludzkich w organizacjach zdrowotnych;

A.W16.

definiuje proces adaptacji społecznej i zawodowej, pojęcie kultury organizacyjnej oraz modele zarządzania jakością;

A.W17.

różnicuje zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień zawodowych w zależności od zakresu kompetencji;

A.W18.

wyjaśnia pojęcia dotyczące obciążenia fizycznego i psychicznego, które wynikają z warunków środowiska pracy;

A.W19.

charakteryzuje istotę procesu zmian w organizacji, opisuje techniki organizatorskie i techniki zarządzania dla oceny jakości funkcjonowania organizacji;

A.W20.

definiuje pielęgniarstwo jako naukę o zdrowiu;

A.W21.

definiuje główne pojęcia metodologii jako nauki oraz charakteryzuje metodykę postępowania badawczego;

A.W22.

zna strukturę pracy naukowej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do badań;

A.W23.

zna przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich i zasady etyczne w pielęgniarskich badaniach naukowych;

A.W24.

zna programy i testy statystyczne do opracowania wyników badań;

A.W25.

definiuje zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence-based medicine) oraz w pielęgniarstwie (evidence-based nursing practise);

A.W26.

zna zasady przygotowywania publikacji do pielęgniarskich czasopism naukowych;

A.W27.

charakteryzuje warunki organizowania i planowania działalności dydaktycznej;

A.W28.

omawia cele i zadania dydaktyki medycznej oraz kształcenia medycznego;

A.W29.

wyjaśnia genezę, rozwój i cechy nowoczesnego modelu nauczania-uczenia się;

A.W30.

zna cele kształcenia zawodowego (klasyfikacja, taksonomia, operacjonalizacja celów kształcenia zawodowego);

A.W31.

zna rolę treści kształcenia oraz teorii ich doboru;

A.W32.

wyjaśnia klasyfikację i zastosowanie metod nauczania w kształceniu medycznym;

A.W33.

zna zasady pomiaru dydaktycznego, kontroli i oceny w procesie dydaktycznym;

A.W34.

określa istotę, cele i uwarunkowania kształcenia ustawicznego;

A.W35.

wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w aspekcie psychicznym i społecznym; teorię zachowania w ujęciu systemowym oraz mechanizmy powstania wybranych zaburzeń funkcjonowania jednostek;

A.W36.

wymienia i charakteryzuje główne kierunki i szkoły terapeutyczne, istotę psychoterapii, jej etapy i cele oraz podstawowe pojęcia i definicje psychoterapeutyczne, zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia;

A.W37.

rozróżnia i omawia interwencje i metody psychoterapeutyczne, istotę psychoanalizy, neopsychoanalizy i terapii behawioralnej oraz podejście poznawcze i podejście humanistyczno-egzystencjalne w psychoterapii;

A.W38.

wymienia i opisuje cechy i funkcje relacji psychoterapeutycznej w praktyce pielęgniarskiej.

Efekty kształcenia uzupełniające wiedzę w grupie A efektów szczegółowych

(efekty zdefiniowane przez Uczelnię w ramach godzin określonych w obowiązującym standardzie jako godziny do  dyspozycji Uczelni)

A.W39.

posiada wiedzę ze słownictwa zarówno ogólnego, jak i specjalistycznego oraz struktur gramatycznych niezbędnych do komunikacji z pacjentem i lekarzem oraz do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego, zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

A.W40.

Charakteryzuje metody nauczania, procedury osiągania celów edukacyjnych, zasady korzystania z pomocy dydaktycznych i sposoby oceniania skuteczności nauczania w ramach przedmiotów medycznych;

A.W41.

planuje interwencje pielęgniarskie zgodnie ze standardami opieki podnoszącymi jakość wykonywanych świadczeń;

A.W42.

omawia znaczenie jakości w praktyce pielęgniarskiej;

A.W43.

przygotowuje jednostkę organizacyjną na potrzeby oceny jakości;

A.W44.

charakteryzuje istotę procesu zmian w organizacji, opisuje techniki organizatorskie i techniki zarządzania dla oceny jakości funkcjonowania organizacji;

A.W45.

Zna podstawowe pojęcia i terminologie stosowane w marketingu. Potrafi prawidłowo zinterpretować wszystkie elementy współzależnego układu strategicznej i operacyjnej działalności marketingowej oraz działań marketingowych skupionych wokół koncepcji marketing’mixu, w relacji do strukturalnych, organizacyjnych oraz kadrowych zasobów organizacji;

A.W46.

Posiada wiedzę teoretyczna oraz wiedze praktyczną w zakresie prawnych uregulowań dotyczących różnych form tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Zna podstawowe procedury;

A.W47.

omawia podstawowe pojęcia z dotyczące komunikowania terapeutycznego oraz stanu kryzysu psychicznego;

A.W48.

charakteryzuje psychologiczne i zdrowotne konsekwencje będące następstwem wydarzeń traumatycznych związanych z sytuacją zdrowotną chorego;

A.W49.

posiada niezbędną wiedzę na temat zadań psychologii klinicznej, jako dziedziny psychologii stosowanej i psychologii zdrowia. Rozumie kontrowersje wokół pojęcia normy i zaburzenia;

A.W50.

zna klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD 10 oraz DSM V.

B.  NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

(nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną, farmakologia kliniczna)

B.W1.

omawia rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych;

B.W2.

definiuje nagłe stany zagrożenia życia;

B.W3.

zna najczęściej stosowane zabiegi resuscytacyjne;

B.W4.

charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej;

B.W5.

objaśnia specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w intensywnej opiece neurochirurgicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej;

B.W6.

zna patofizjologię oraz zasady postępowania w leczeniu najczęściej występujących przewlekłych ran: odmrożeń, owrzodzenia żylnego, owrzodzenia niedokrwiennego, odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej rany urazowej;

B.W7.

różnicuje metody nieoperacyjnego i operacyjnego leczenia przewlekłych ran, w tym wyjaśnia rolę hiperbarii tlenowej oraz terapii podciśnieniowej w tym procesie;

B.W8.

zna strefy histopatologiczne urazu termicznego, kwalifikację ran oparzeniowych, składowe leczenia ciężkiego oparzenia oraz zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany oparzeniowej;

B.W9.

charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytków tkankowych oraz stosowanych zabiegów z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej;

B.W10.

zna zasady funkcjonowania stacji dializ oraz technik nerkozastępczych;

B.W11.

opisuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastępczego;

B.W12.

zna zasady domowego leczenia respiratorem;

B.W13.

charakteryzuje specjalistyczną opiekę nad chorym w przewlekłych schorzeniach układu oddechowego;

B.W14.

zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy w Polsce i na świecie;

B.W15.

charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z cukrzycą i zespołem metabolicznym;

B.W16.

charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z przetoką jelitową;

B.W17.

charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z chorobą nowotworową;

B.W18.

charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z chorobami krwi;

B.W19.

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody leczenia stwardnienia rozsianego;

B.W20.

zna procedury przeszczepu szpiku kostnego;

B.W21.

charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną, w tym określa zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom) oraz zasady pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej;

B.W22.

zna regulacje prawne związane z odpłatnością za leki oraz refundacją wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

B.W23.

zna zasady ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem  leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe;

B.W24.

zna zasady ordynowania określonych wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie zleceń albo recept;

B.W25.

zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych;

B.W26.

zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających określone substancje czynne.”

Efekty kształcenia uzupełniające wiedzę w grupie B efektów szczegółowych

(efekty zdefiniowane przez Uczelnię w ramach godzin określonych w obowiązującym standardzie jako godziny do  dyspozycji Uczelni)

B.W27.

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody diagnostyczne i leczenie schorzeń endokrynologicznych;

B.W28.

zna zasady pracy na bloku operacyjnym, scharakteryzuje optymalne warunki fizyczne sali operacyjnej;

B.W29.

charakteryzuje przygotowanie sali operacyjnej i opiekę okołooperacyjną w zależności od specyfiki zabiegów;

B.W30.

omówi zakres obowiązków i kompetencji pielęgniarki operacyjnej oraz wymagane kwalifikacje;

B.W31.

zna podstawowe zabiegi z zakresu: chirurgii, ortopedii, urologii, laryngologii, okulistyki, neurochirurgii, kardiochirurgii,  torakochirurgii, chirurgii dziecięcej oraz  chirurgiczne opracowanie ran przewlekłych, oparzeń i w podstawowych schorzeniach naczyń;

B.W32.

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody diagnostyczne i leczenia schorzeń pulmonologicznych;

B.W33.

wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, diagnostykę, leczenie i rokowanie w cukrzycy i zespole metabolicznym;

B.W34.

zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne oraz podstawywczesnej wykrywalności najczęstszych nowotworów człowieka;

B.W35.

zna i zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych nowotworów człowieka;

B.W36.

omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka, charakteryzuje podstawy opieki pielęgniarskiej;

B.W37.

określa wskaźniki epidemiologiczne chorób układu krążenia i omawia skalę zagrożenia chorobami sercowo-naczyniowymi społeczeństwa, rozumie istotę choroby i zna symptomy chorobowe, sposoby rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia;

B.W38.

charakteryzuje badania diagnostyczne wykonywane u pacjentów z chorobami układu krążenia, omawia podstawowe wskazania i przeciwwskazania do badań diagnostycznych stosowanych w kardiologii;

B.W39.

Zna uwarunkowania religijne w opiece nad pacjentami różnych wyznań;

B.W40.

Definiuje, zna sposoby kontroli oraz zwalczania zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;

B.W41.

Analizuje zagrożenia epidemiologiczne w szpitalu i innych placówkach opieki zdrowotnej i wyjaśnia mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu grzybiczym;

B.W42.

Charakteryzuje rolę i zadania pielęgniarki epidemiologicznej w pracach interdyscyplinarnego zespołu do spraw kontroli zakażeń zakładowych;

B.W43.

Zna podstawy prawne regulujące funkcjonowanie uzdrowiska;

B.W44.

Zna zadania i kompetencje pielęgniarki oraz metody leczenia stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym;

B.W45.

zna i stosuje klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich w odniesieniu do dziecka przewlekle chorego/niepełnosprawnego;

B.W46.

zrozumie etiologię, patogenezę, symptomatologię, metody leczenia i następstwa dla rozwoju dziecka wybranych chorób przewlekłych i niepełnosprawności;

B.W47.

Zna podstawowe pojęcia stosowane w toksykologii, procesy i mechanizmy  jakim substancje toksyczne ulegają w organizmie;

B.W48.

zna objawy i zasady postępowania diagnostycznego  w najczęściej występujących ostrych zatruć, w tym alkoholami, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi oraz metalami ciężkimi oraz wybranymi grupami leków;

B.W49

zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny, nowoczesne metody diagnostyczne i leczenie schorzeń narządu wzroku;

B.W50.

wyjaśnia przyczyny zaburzeń słuchu i mowy w kontekście porozumiewania się i rozumie znaczenie wczesnego ich wykrywania;

B.W51.

rozróżnia sposoby i środki komunikowania się osób z uszkodzeniem słuchu;

B.W52.

rozpoznaje znaki daktylograficzne: statyczne, dynamiczne, liczbowe i idirograficzne w zakresie gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta;

B.W53.

zna zasady komunikacji z pacjentem niesłyszącym;

B.W54.

Zna zasady porozumiewania się za pomocą znaków daktylograficznych, idieograficznych (statycznych i dynamicznych);

B.W55.

Posiada wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów powstawania bólu;

B.W56.

Zna zasady stosowania leków w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego;

B.W57.

scharakteryzuje zasady organizacji i problemy psychologiczne opieki długoterminowej w Polsce;

B.W58.

formułuje priorytety w opiece długoterminowej, wskazując na zaspokojenie potrzeb biologicznych w tym walki z bólem;

B.W59.

Zna badania laboratoryjne służące ocenie prawidłowego funkcjonowania poszczególnych układów ludzkiego organizmu;

B.W60.

Zna i rozumie zasady pobierania materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych;

B.W61.

Zna i rozumie wpływ stylu życia, czynników fizycznych i ksenobiotyków na wyniki badań laboratoryjnych;

B.W62.

zna podstawy immunologii ogólnej, ma wiedzę na temat podstawowych testów immunologicznych i regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz rozumie wpływ odżywiania na odporność ustroju.

UMIEJĘTNOŚCI

A. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH

(teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii)

A.U1.

korzysta z wybranych teorii i modeli pielęgnowania w praktyce pielęgniarskiej;

A.U2.

posługuje się klasyfikacją diagnoz pielęgniarskich;

A.U3.

analizuje obszary działania pielęgniarstwa polskiego, europejskiego i światowego;

A.U4.

stosuje w pracy zawodowej przepisy prawa europejskiego dotyczące pielęgniarstwa;

A.U5.

korzysta z informacji oraz danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielęgniarskie;

A.U6.

określa, zgodnie ze strategią europejską, kierunek badań naukowych w pielęgniarstwie;

A.U7.

ocenia wady i zalety różnych stylów zarządzania oraz wyjaśnia różnice między motywowaniem a przywództwem;

A.U8.

analizuje związek między:

a) formułowaniem celów a planowaniem,

b) organizowaniem i realizacją zadań a wyborem określonej koncepcji motywowania,

c) rezultatem pracy a systemem kontroli;

A.U9.

objaśnia ograniczenia formalnoprawne, organizacyjne i psychologiczne wprowadzania zmian w systemie opieki zdrowotnej i podsystemie pielęgniarstwa;

A.U10.

organizuje rekrutację pracowników oraz planuje proces adaptacji dla nowo przyjętych;

A.U11.

konstruuje plan doskonalenia podyplomowego oraz model kariery zawodowej;

A.U12.

przeprowadza proces oceniania pracowników;

A.U13.

tworzy regulaminy pracy pielęgniarskiej kadry kierowniczej;

A.U14.

przygotowuje jednostkę organizacyjną na potrzeby oceny jakości;

A.U15.

przygotowuje jako świadczeniodawca usług pielęgniarskich umowę cywilnoprawną oraz dokumentację potrzebną do zawarcia kontraktu z płatnikiem na świadczenia z zakresu opieki pielęgniarskiej;

A.U16.

stosuje evidencebasednursingpractise w praktyce zawodowej własnej lub kierowanego zespołu;

A.U17.

planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby zdrowotne społeczeństwa;

A.U18.

przeprowadza badania naukowe w pielęgniarstwie z zastosowaniem skal i narzędzi badawczych;

A.U19.

prowadzi badania w oparciu o metody ilościowe i jakościowe (w tym przegląd piśmiennictwa, metaanalizę, sondaż diagnostyczny, badanie randomizowane, studium przypadku);

A.U20.

opracowuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, dokonuje statystycznej analizy oraz interpretuje wyniki badań;

A.U21.

dokonuje analizy porównawczej uzyskanych przez siebie wyników badań z wynikami innych badaczy;

A.U22.

dobiera i ocenia formy i metody nauczania w pielęgniarstwie;

A.U23.

planuje pomiar wyników nauczania i uczenia się;

A.U24.

analizuje relację pielęgniarka (psychoterapeuta) – pacjent;

A.U24.

ocenia zasoby indywidualne w pracy pielęgniarki (psychoterapeuty);

A.U26.

omawia podstawowe zjawiska w psychoterapii;

A.U27.

współuczestniczy w psychoterapii grupowej;

A.U28.

stosuje zachowania terapeutyczne w ramach interwencji pielęgniarskich, z wykorzystaniem elementarnej psychoterapii;

A.U29.

przeprowadza psychoedukację grupową pacjenta i jego rodziny (opiekunów).

Efekty kształcenia uzupełniające umiejętności w grupie A efektów szczegółowych

(efekty zdefiniowane przez Uczelnię w ramach godzin określonych   w  obowiązującym standardzie jako godziny do  dyspozycji Uczelni)

A.U30.

posługuje się słownictwem ogólnym, jak i specjalistycznym w celu komunikacji z pacjentem i lekarzem oraz do porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego, porozumiewa się w języku angielskim w sposób odpowiadający poziomowi biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

A.U31.

organizuje i prowadzi zajęcia z zakresu pielęgniarstwa, stosując efektywne metody nauczania;

A.U32.

omawia podstawowe pojęcia z dotyczące komunikowania terapeutycznego oraz stanu kryzysu psychicznego;

A.U33.

Umie dokonać charakterystyki wybranych przejawów psychopatologii w oparciu o dorobek podstawowych kierunków psychologii w zakresie genezy zaburzeń ich terapii (podejście behawioralne, poznawcze, psychoanaliza, systemowe).

B.  NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

(nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną, farmakologia kliniczna)

B.U1.

wykorzystuje nowoczesne techniki obrazowania;

B.U2.

przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu;

B.U3.

rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej;

B.U4.

dobiera i stosuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach zagrożenia życia;

B.U5.

ocenia i klasyfikuje przewlekłe rany, aplikuje środki stosowane w miejscowym leczeniu ran;

B.U6.

kontroluje efekty hiperbarii tlenowej oraz podciśnieniowego leczenia ran;

B.U7.

stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym z rozległym i głębokim oparzeniem;

B.U8.

wykorzystuje wysokospecjalistyczne techniki nerkozastępcze;

B.U9.

realizuje proces pielęgnowania pacjenta z przewlekłymi chorobami układu oddechowego;

B.U10.

uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu życia oraz dobiera indywidualne metody edukacji;

B.U11.

uczy pacjentów z przetoką jelitową profilaktyki powikłań oraz doboru rodzaju sprzętu stomijnego;

B.U12.

realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami naczyń;

B.U13.

proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorego w przebiegu operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia chorób naczyń;

B.U14.

współuczestniczy w procesie leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym;

B.U15.

prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia choremu na chorobę nowotworową oraz jego opiekunom;

B.U16.

charakteryzuje zasady opieki nad chorym umierającym i jego rodziną;

B.U17.

prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z chorobami krwi i jego rodziny;

B.U18.

współuczestniczy w procedurze przeszczepu szpiku kostnego;

B.U19.

prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów, stosuje elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej;

B.U20.

rozpoznaje sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji społecznej;

B.U21.

wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-społecznych oferowanych osobie z zaburzeniami psychicznymi i jej opiekunom;

B.U22.

nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla pacjenta;

B.U23.

potrafi dobierać i przygotowywać zapisy form recepturowych leków zawierających określone substancje czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjenta;

B.U24.

potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych;

B.U25.

posiada umiejętności umożliwiające ordynowanie określonych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawianie na nie recept albo zleceń;

B.U26.

potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej farmakoterapii.”.

Efekty kształcenia uzupełniające umiejętności w grupie B efektów szczegółowych

(efekty zdefiniowane przez Uczelnię w ramach godzin określonych w obowiązującym standardzie jako godziny do  dyspozycji Uczelni)

B.U27.

interpretuje wyniki badań biochemicznych i rozpoznane u pacjenta objawy chorób nerek;

B.U28.

stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym w okresie okołooperacyjnym;

B.U29.

przestrzega zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących na bloku operacyjnym;

B.U30.

charakteryzuje typu cukrzycy i sytuację zdrowotną chorego posługując się prawidłowym nazewnictwem stanów hiperglikemicznych;

B.U31.

uzasadnia prowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy w grupach ryzyka i w grupach podwyższonego ryzyka;

B.U32.

Potrafi przygotować pacjenta do badań diagnostycznych (nieinwazyjnych, inwazyjnych) zgodnie z procedurami postępowania; monitorować stan pacjenta w czasie wykonywanych badań diagnostycznych oraz realizować zadania związane z opieką pielęgniarską przed, w czasie i po wykonaniu nieinwazyjnych badań diagnostycznych;

B.U33.

obserwować pacjenta po badaniach inwazyjnych w kierunku rozpoznania wczesnych objawów powikłań;

B.U34.

formułować diagnozy pielęgniarskie, opierając się na wskaźnikach stanu pacjenta ze schorzeniami układu krążenia oraz planować opiekę pielęgniarską z uwzględnieniem aktualnych zaleceń PTK (Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) i wytycznych ESC (EuropeanSociety of Cardiology) w zakresie potrzebnym do realizacji opieki pielęgniarskiej;

B.U35.

Planuje opiekę nad noworodkiem w zależności od dojrzałości,  masy urodzeniowej ciała i stanu klinicznego;

B.U36.

Bierze udział w badaniach przesiewowych i szczepieniach u noworodka, uczestniczy w badaniach diagnostycznych;

B.U37.

Rozpoznaje zakażenie szpitalne i pozaszpitalne i wdraża standardy postępowania;

B.U38.

Przeprowadza dochodzenia epidemiologiczne, pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych oraz opracowuje ognisko epidemiologiczne;

B.U39.

Wdraża zadania pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad pacjentem w warunkach leczenia uzdrowiskowego w tym pacjentem niepełnosprawnym;

B.U40.

Opisuje leczniczy wpływ warunków naturalnych na organizm człowieka oraz przygotowuje pacjentów do badań diagnostycznych i zabiegów stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym;

B.U41.

rozpozna problemy zdrowotne dziecka i jego rodziny, potrafi wykorzystać w działaniach opiekuńczo-pielęgnacyjnych metody oparte na nowoczesnych, osiągnięciach w dziedzinie pielęgniarstwa;

B.U42.

dokona analizy efektów postępowania diagnostycznego, farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, psychoterapeutycznego;

B.U43.

potrafi oszacować niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w stanach niewydolności wątroby i nerek, a także zapobiegać zatruciom lekami;

B.U44.

planuje i realizuje proces pielęgnowania pacjentów ze schorzeniami okulistycznymi w tym pacjentów po zabiegach operacyjnych;

B.U45.

przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych w obrębie narządu wzroku;

B.U46.

nawiązuje kontakt z osobą słabo słyszącą i niesłyszącą;

B.U47.

posługuje się znakami języka migowego w opiece nad pacjentem głuchoniemym w celu przygotowania do świadomego uczestnictwa w procedurach medyczno-opiekuńczych;

B.U48.

posługuje się językiem migowym w zakresie terminologii sytuacyjnej: udzielanie pierwszej pomocy, przekazywanie informacji rodzinie;

B.U49.

Porozumiewa się za pomocą języka migowego w sytuacjach codziennych i w sytuacjach związanych z chorobą;

B.U50.

Charakteryzuje wskazania do stosowania leków przeciwbólowych, w tym narkotycznych i omawia działania niepożądane leków stosowanych w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego;

B.U51.

Opisuje drogi podawania leków przeciwbólowych, zwłaszcza stosowanych w leczeniu bólu przewlekłego;

B.U52.

rozpoznaje problemy psychologiczne w opiece długoterminowej oraz określa problemy psychologiczne w okresie terminalnym;

B.U53.

sprawuje opiekę paliatywną w warunkach domowych nad pacjentem z zaawansowanym procesem chorobowym;

B.U54.

Posiada umiejętność pobierania materiału biologicznego celem wykonania badań laboratoryjnych;

B.U55.

Potrafi przeprowadzić diagnostykę różnicową najczęstszych chorób w oparciu o wyniki badań dodatkowych;

B.U56.

Potrafi określić cechy charakterystyczne odpowiedzi immunologicznej w przewodzie pokarmowym. Zna specyfikę badań stanu odporności;

B.U57.

Rozumie rolę edukacji pacjenta lub jego rodziny, w zakresie podstaw immunologii, potrafi przekazać im wiedzę i praktyczne zalecenia oraz rady z tego zakresu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

B.K1.

ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych;

B.K2.

krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych;

B.K3.

rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu;

B.K4.

przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań;

B.K5.

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jego opieką;

B.K6.

przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej;

B.K7.

dba o wizerunek własnego zawodu;

B.K8.

wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Efekty kształcenia uzupełniające kompetencje społeczne w  efektów szczegółowych

(efekty zdefiniowane przez Uczelnię w ramach godzin określonych w obowiązującym standardzie jako godziny do dyspozycji Uczelni)

B.K9.

systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu.