Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 

Specjalność: Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych <<<

Specjalność: Systemy i metody wizualizacji informacji <<<

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 3,5 roku (siedem semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

 

Obszar kształcenia w zakresie: nauk technicznych

Dziedzina nauk: technicznych

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka i nżynieria materiałowa, mechanika

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.
 
 
 

Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) - to kierunek inżynierski dla osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu informatyki, podstaw inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych.

Przedmioty informatyczne są wiodącymi na kierunku ETI, a wykorzystanie technik informacyjnych podczas kształcenia w innych przedmiotach jest normą. Ponad 50 % łącznej liczby godzin stanowią zajęcia praktyczne, takie jak laboratoria, projekty i seminaria, podczas których nieodłącznym elementem jest technika komputerowa.

Wiedzę informatyczną studenci zdobywają w takich przedmiotach jak; podstawy informatyki i systemów informatycznych, algorytmy i struktury danych, inżynierska grafika komputerowa, techniki multimedialne, podstawy programowania, programowanie obiektowe, bazy danych, technologie tworzenia serwisów internetowych, projektowanie aplikacji internetowych, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe, administracja serwerami.

Wiedzę techniczną studenci zdobywają w takich przedmiotach jak; nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, elektrotechnika, metrologia i miernictwo, maszyny i elementy napędu elektrycznego, elementy i układy elektroniczne, podstawy konstrukcji maszyn, eksploatacja i niezawodność systemów technicznych.

Podstawową wiedzę potrzebną do zrozumienia treści kierunkowych przedmiotów techniczno-informatycznych dostarczą takie przedmioty jak; matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska.Tak zorganizowany system kształcenia pozwala na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności, niezbędnych do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej po ukończeniu studiów w wielu dziedzinach życia gospodarczego.

Absolwenci są przygotowani do pracy jako; pracownicy przygotowujący lub eksploatujący systemy informatyczne, jako administratorzy i serwisanci systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz jako programiści tworzący dedykowane aplikacje, także z wykorzystaniem technik multimedialnych. Są przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstruowaniem, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i urządzeń, sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego.

Dodatkowo, pozyskana podczas studiów wiedza z podstaw zarządzania, organizacji produkcji, przygotowała absolwenta do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w formie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego i/lub usługowego lub handlowego, w zakresie sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, usług informatycznych, tworzenia oprogramowania, serwisowania sprzętu komputerowego oraz eksploatacji maszyn. Ponadto posiada wiedzę w jaki sposób może pozyskać środki, pochodzące z różnych źródeł na uruchomienie działalności produkcyjnej. Absolwenci studiów znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Studia kończą się napisaniem i obroną inżynierskiej pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera.

 

Prezentacja kierunku <<< klik

Rejestracja kandydatów <<< klik

Oferta dla szkół <<< klik

Wydarzenia <<< klik