Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 

 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 3,5 roku (siedem semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

 

 

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.
 
 

Przyporządkowanie kierunku „Edukacja techniczno-informatyczna” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.

Dyscyplina naukowa

Dziedzina nauki

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie  z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się

kierunek edukacja techniczno-informatyczna

informatyka techniczna i telekomunikacja *

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

61,61%

automatyka, elektronika i elektrotechnika

21,80%

pozostałe

16,59%

Łącznie

100%

 

*dyscyplina wiodąca

Dyscypliną wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się jest dyscyplina naukowa „informatyka techniczna i telekomunikacja” (61,61% efektów uczenia się).

 
 
Absolwenci kierunku Edukacja techniczno-informatyczna są przygotowani do wykonywania obowiązków inżyniera projektanta (eksploatatora) systemów informatyczno-technicznych wspomagających procesy zarządzania i produkcji w przedsiębiorstwach oraz różnego rodzaju instytucjach. Jako specjaliści są przygotowani do pracy samodzielnej i w zespołach projektowych współpracując ze specjalistami innych branż przy rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem produkcji oraz podczas projektowania inżynierskiego. 
   Wykonując swoje obowiązki, samodzielnie potrafią wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w przedsiębiorstwie do projektowania i zarządzania procesami technologicznymi, obejmującymi konserwację systemów informatycznych, sieci komputerowych i oprogramowania firmy stosowanego w procesie produkcji i utrzymania.
     Ponadto absolwent kierunku będzie przygotowany do wykorzystania swoich umiejętności zdobytych w toku studiów do uruchomienia własnej działalności gospodarczej świadczącej różnego rodzaju usługi informatyczne dla instytucji i zakładów produkcyjnych.
 
Ukończenie studiów i zdobycie tytułu inżyniera nie zamyka dalszego rozwoju absolwenta. Zakres pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w czasie studiów, umożliwiają absolwentowi tej specjalności podjęcie studiów drugiego stopnia oraz zdobycie dodatkowych certyfikowanych uprawnień umożliwiających użytkowanie nowoczesnych systemów i technologii informatycznych, znajdujących zastosowanie podczas zarządzania, jakością oraz bezpieczeństwem informatycznym w przemyśle, administracji oraz prowadzonej działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Program studiów dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przewiduje duży stopnień indywidualizacji i elastyczności względem współczesnego rynku pracy, a student poprzez praktyki zawodowe, realizowane w okresie studiów, ma możliwość uzyskania wymaganego doświadczenia zawodowego przed podjęciem stałej pracy. Przewiduje się stopniowe przechodzenie studentów po pierwszym roku studiów, kształconych w salach i laboratoriach uczelni do firm, gdzie studenci będą odbywali praktykę zawodową. Jest to około 2- letni „okres początkowy” w karierze zawodowej studenta, prowadzący do stabilizacji zatrudnienia absolwenta kierunku, już, jako inżyniera, który zna i potrafi zabezpieczyć funkcjonowanie systemów informatyczno-technicznych przedsiębiorstw i instytucji w których podejmie pracę. Przyjmuje się założenie, że celem praktyk zawodowych będzie kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz poszerzenie znajomości języków obcych.
 
Studia kończą się napisaniem i obroną inżynierskiej pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera.