Kierunek: DIETETYKA

Kierunek: DIETETYKA

W zakresie: dietoprofilaktyka i dietoterapia <<<

W zakresie: dietetyka w rekreacji <<<

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

 

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

 

Przyporządkowanie kierunku „Dietetyka” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia na kierunku.

Przyporządkowanie do dziedzin i dyscyplin nauki

Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się

kierunek Dietetyka

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

nauki o zdrowiu*

64%

nauki medyczne

21%

dziedzina nauk rolniczych

technologia żywności i żywienia

15%

Łącznie

100%

*dyscyplina wiodąca

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą zagadnienia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 6 semestrów. Program nauczania przygotowuje do podejmowania działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Ogólnym celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych pracowników biorących współodpowiedzialność za zdrowie człowieka.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych, współpracy z lekarzem i pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Program kształcenia na kierunku DIETETYKA jest zgodny z Misją Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, która zakłada „kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności w pracy zawodowej”. Kształcenie na kierunku Dietetyka opiera się na przygotowaniu przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie dietetyka w poczuciu odpowiedzialności za wykonywanie zadań wobec podmiotu opieki, kierując się poszanowaniem praw człowieka i jego wartości oraz zasadami kultury relacji międzyludzkich.

Poza obowiązkowymi zajęciami studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych - z anatomii, biochemii, ratownictwa medycznego. Mogą również podnosić sprawność fizyczną w ramach działalności sekcji sportowych działających w KPSW.